Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Måndagen den 11 oktober 2004 kl 09.30-13.00.

Plats: Sammanträdesrummet Amazonas, högskolans lokaler i Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Martin Nordström, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Göran Broman, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Claes Wohlin, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Nils Rydbeck, ledamot

Företrädare för de studerande

Daniel Gustavsson, ledamot

Fackliga företrädare

Reza Hatami, TCO/OFR

Sammanträdet öppnas

§ 36

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna. Hon riktar ett särskilt välkommen till två nya studeranderepresentanter varav en är närvarande, Martin Nordström, samt till den nya ledamoten Göran Broman.

Föredragningslistan

§ 37

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 38

Jeanette Andreasson Sjödin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 39

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 40

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 41

Ordförandebeslut nr 1/04 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 42

Lars Haikola informerar om:

· BTHs akademiska högtid den 8 oktober.

· Blekinge Årets studentregion 2005.

· Fria tågresor för studenterna mellan BTHs campusorter Karlskrona, Ronneby och Karlshamn t o m läsårets slut.

· Besök av HKH Viktoria 040930. Kronprinsessan deltog i den inledande föreläsningen på breddmagisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

· Besök av Estlands miljöministerium 040903.

· Besök av STINT 041001.

· Utvärdering av KK-stiftelsen 041012.

· Besök av KK-stiftelsen 041019.

· Ny ledningsorganisation på BTH. Claes Wohlin är nyutnämnd prorektor med speciellt ansvar för utvecklings- och forskningsfrågor. Stefan Östholm är vicerektor med ansvar för samverkansuppgiften samt KY- och YH-utbildningarna.

· KY-myndigheten kräver annan ledningsorganisation av BTHs KY-utbildningar.

· Rektors utredningsuppdrag.

· 5 milj extra anslag riktat till grundutbildningen.

· BTHs jämlikhetspolicy är fastställd.

· Rapport från möte med utbildnings- och forskningsminister Tomas Östros 040830. Se bilaga 1.

· BTH har tillsammans med Växjö universitet och högskolan i Kalmar ansökan hos regeringen om att få bilda ett holdingbolag.

Med anledning av utmärkelsen Årets studentregion 2005 beslutar styrelsen att bjuda in regionens projektledare till nästa sammanträde. Styrelsen vill bli informerad om vilka aktiviteter som planeras med anledning av utmärkelsen.

Samverkan Sydost

§ 43

Lars Haikola informerar om samverkan mellan Växjö universitet, högskolan i Kalmar och BTH. Se bilaga 2.

Delårsbokslutet

§ 44

Eva Pihlblad informerar om delårsbokslutet, vilket har beslutats av ordförande på delegation från styrelsen och har varit utsänt tidigare.

Sammanfattningsvis konstaterar Eva Pihlblad att bokslutet visar ett positivt resultat i förhållande till budgeten.

Revisorsintyg

§ 45

Revisorsintyg för BTH anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 3.

Höstens antagning

§ 46

Tomas Johansson informerar om höstens antagning till utbildningsprogram och kurser.

Drygt 1100 nya studenter har börjat på BTHs utbildningprogram i höst och det är fler än någonsin tidigare.

BTH har under höstterminen nästan 300 internationella studenter varav ca 200 är nybörjare i höst.

Tomas Johansson har initierat en grupp som ska se över antagningsprocessen vad gäller de internationella studenterna.

Styrelsen önskar en information om gruppens arbete på nästa styrelsemöte.

Styrelsen önskar också en information om vilka marknadsföringsåtgärder som BTH har vidtagit inför årets antagningar.

Budget-propositionen

§ 47

Sven-Ove Nilsson informerar om den del av regeringens budgetproposition som berör BTH.

Beslut om sammanträdes-dagar 2005/06

§ 48

Sammanträdesdagar för 2005/2006 fastställs enligt förslag. När det gäller det gemensamma styrelsemötet med Kalmar och Växjö föredrar BTH den 29 april.

· Den 29 alt 25 april 2005

· Den 20 och 21 juni 2005

· Den 13 oktober 2005

· Den 5 december 2005

· Den 13 februari 2006

Tidigare beslutat styrelsemöte den 11 februari 2005.

Beslut om policy för kvalitetsarbetet vid BTH

§ 49

Lars Haikola föredrar förslag till policy för kvalitetsarbetet vid BTH. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Revidering av BTHs anställningsordning

§ 50

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till revidering av BTHs anställningsordning. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Inrättande av nya utbildningsprogram

§ 51

Benny Lövström föredrar förslag till nya utbildningsprogram. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, utom vad gäller fastställande av studieort, vilket beslutas av rektor.

Styrelsen önskar en redovisning av BTHs programutbud vid nästa styrelsemöte.

Utseende av styrelse för RSN

§ 52

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag om att delegera till rektor att ta beslut om styrelse för Ronneby Studentbostadsnät. Bilaga 7.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 53

Remissvar avgivna under perioden 040620-040929 anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 54

Ordförande informerar styrelsen om att Jöran Hoff kommer att arbeta nära högskoleledningen med bl a fund-raising och utvecklingsfrågor.

Avslutning

§ 55

Ordförande avslutar sammanträdet kl 13.00.

I direkt anslutning till styrelsemötet informerar sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad om sin verksamhet.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Karin Johansson

Jeanette Andreasson Sjödin

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela