Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2010-02-16, kl 09:30 - 14:35

Plats: Ankaret, Kanslihuset, Karlskrona

 

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Madeleine Cæsar

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

Joacim Petersson

 

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

 

Fackliga företrädare

May Gulis, OFR

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga:

Marie Aurell, §§ 13—14

Göran Broman, § 8

Kristina Fridensköld, informationschef

Daniel Granello, § 12

Anders Hederstierna, vice rektor, § 17

Michael Mattsson, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 15—16

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

 

 

§ 1                 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De nya lärarrepresentanterna presenterades och välkomnades till högskolestyrelsen.

 

§ 2                 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med viss ändring av ärendenas ordning.  

 

§ 3                 Val av justerare

Mikael Blomqvist valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 4                 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5                 Inkomna och avgivna ärenden 091124-100205

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6                 Avgivna yttranden under perioden 091124-100205

Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 7                 Information från rektor

Rektor informerade om:

Övergripande

 • Ledningsinternat Guö 091207­-08
 • Rektors julhälsning live, 2 200 personer såg den
 • Bra mediatäckning under perioden (insändare och artiklar)
 • Rektorsmöte i Gottröra
 • Uppföljning av RTM 4/1 och Kungamiddag 11/1

Student

 • Ca 40 % ökning av ansökningar till utbildningar VT-10
 • Internationella propen ej kommit
 • BTH Games 4­­—6 maj 2010

Personal

 • Rekryteringsprocessen för ny HD ej klar
 • Lönerevision pågår

Partners & Pengar

 • Varumärkesarbete Bilden av Blekinge fortsätter
 • Gemensamt EU-kontor i Bryssel
 • Ansökan om Confusius Institut

§ 8                 ProVision

Föredrogs av projektledare Göran Broman.

 

Styrelsen diskuterade.

 

§ 9                 BTH Campus 2010

Föredrogs av högskoledirektör Michael Mattsson.

Byggnationerna går enligt plan med reservation för markarbetena p.g.a. tjälen.

 

§ 10               Översyn av centrala stödfunktioner m. m.

Föredrogs av rektor.

Styrelsen diskuterade.

 

§ 11     Gemensamhetsfinansierad verksamhet

Föredrogs av högskoledirektör Michael Mattsson.

Styrelsen diskuterade.

 

§ 12     Fastställande av antagningsordningen

Föredrogs av Daniel Granello.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa antagningsordningen vid BTH, enligt förslag.

 

§ 13     Nedläggning av huvudområdet Ledarskap

Föredrogs av prodekan Marie Aurell.

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga ned huvudområdet Ledarskap, enligt förslag.

 

§ 14     Översättning av huvudområdet Pedagogik

Föredrogs av prodekan Marie Aurell.

Beslut

Styrelsen beslutade att huvudområdet Pedagogik översätts med Education, enligt förslag.

 

§ 15               Årsredovisning för verksamhetsåret 2009

Föredrogs av rektor, högskoledirektör Michael Mattsson och ekonomichef Eva Pihlblad.

Beslut:

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 med redaktionella ändringar. Styrelsen delegerade till rektor att fördela myndighetskapitalet.

 

§ 16               Budgetunderlag för BTH 2011-2013

Föredrogs av rektor, högskoledirektör Michael Mattsson och ekonomichef Eva Pihlblad.

Beslut
Styrelsen beslutade att fastställa budgetunderlaget för åren 2011-2013, i enlighet med förslag,  med redaktionella ändringar.

 

§ 17     Uppföljning av BTH:s styrkort

Föredrogs av vice rektor Anders Hederstierna.

Styrelsen diskuterade.

 

§ 18               Framtiden i ett 3-års perspektiv

Föredrogs av rektor.

Styrelsen diskuterade.

 

§ 19               Övrigt

 • Ett pressmeddelande kommer att skrivas utifrån dagens möte.
 • Nästa möte äger rum 21 maj.

 

§ 20               Avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 14:35 och tackade ledamöterna för deras insatser.

 

Bilagor:

 • Antagningsordningen vid BTH, 2010-02-16
 • Årsredovisningen för verksamhetsåret 2009
 • Budgetunderlag för BTH 2011-2013

 

 

______________________________     _______________________________

Ulrika Nilsson                                             Akbar Seddigh

sekreterare                                                ordförande

 

 

_______________________________

Mikael Blomqvist

Redigera
Share Dela