Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 10 december 2004 kl 09.30-15.00

Plats: Sammanträdesrummet Onyxen, etapp VI Soft Center i Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

Nils Rydbeck, ledamot

Företrädare för de studerande

Martin Nordström, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Eva Pettersson, ledamot

Göran Broman, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Claes Wohlin, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Ingalill Siggelsten, ledamot

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 56

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Föredragningslistan

§ 57

Föredragningslistan fastställs enligt förslag och med följande tillägg under Övrigt:

· Möte med Region Blekinge.

Val av justerare

§ 58

Henric Johnson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 59

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 60

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut

§ 61

Rektors delegationsbeslut R 095/04 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 62

Lars Haikola informerar om:

· Studentenkät 2004, som genomfördes i samband med uppropet den 21 augusti 2004 på Ron.

· Analys av resultatet av rekryteringen av internationella studenter. Magnus Ekblads utredning.

· Ny modell för rekrytering och antagning på magisterprogram, utvecklat av Tomas Johansson.

Information om aktiviteter m a a utmärkelsen Årets studentregion

§ 63

Jessica Eriksson, projektledare för Årets studentregion, är inbjuden att informera om planerade aktiviteter m a a utmärkelsen Årets Studentregion.

Jessica Eriksson redogör för handlingsplanen, bilaga 1, samt redovisar ett antal planerade aktiviteter:

· Kick off i Ronneby den 27 januari.

· Sveriges Förenade Studentkårer förlägger sitt fullmäktigemöte till Ronneby.

· Politiska möten och näringslivskvällar.

· Lokala aktiviteter i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.

· Examens- och sommarjobb.

· ”Förtitten”, blivande studerande och deras föräldrar bjuds in och informeras om BTH, kommunerna och studentlivet.

Avtal med Karlshamns kommun

§ 64

Lars Haikola informerar om avtalet med Karlshamns kommun gällande etableringen av BTH i Karlshamn.

Lars Haikola får i uppdrag att förhandla fram en förlängning av det gamla avtalet med den nuvarande konstruktionen. Det föreslås gälla fram till att ett avtal kan tecknas med hela Blekingeregionen gemensamt.

Kårobligatoriet

§ 65

Sven-Ove Nilsson informerar om kårobligatoriet. Bilaga 2.

Efter diskussion får rektor i uppdrag att återkomma med ett beslutsförslag till nästa styrelsemöte.

Hur utbildningsprogram avvecklas

§ 66

Sven-Ove Nilsson informerar om hur utbildningsprogram inrättas och i något enstaka fall också har avvecklats på BTH. Bilaga 3.

Styrelsen önskar diskutera BTHs programutbud och rutiner för eventuella avvecklingar vid sitt strategimöte i juni. Rektor får i uppdrag att återkomma med ett diskussionsunderlag till dess.

Inrättande av utbildningsprogrammet Crossmedia och upplevelse-produktion

§ 67

Benny Lövström föredrar förslag till beslut. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Revidering av BTHs antagningsordning

§ 68

Tomas Johansson föredrar förslag till beslut. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Revidering av BTHs organisationsplan

§ 69

Lars Haikola föredrar förslag till beslut. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att uppdra åt ordförande att fatta beslut om erforderliga ändringar i organisationsplanen.

BTHs budget för 2005

§ 70

Lars Haikola inleder med att konstatera att budgetprocessen inför 2005 har präglats av stora förändringar. Samtidigt med att en ny organisation har sjösatts fr o m 1 januari 2004 så har en ny budgetmodell och budgetprocess implementerats.

Budgeten för 2005 baseras på en förväntad ökning av antalet helårsstudenter.

Styrelsen beslutar att fastställa BTHs budget i enlighet med förslaget, bilaga 7:

· Den budgeterade omslutningen för 2005

· Fördelning av forskningsanslaget.

· Resultatbudget för 2005

· Fördelning till gemensamma enheter

· Redaktionella förändringar i budgetdokumentet.

Rektor får också i uppdrag att under våren göra en översyn av Högskolans samlade administration.

Möte med Region Blekinge

§ 71

Lars Haikola informerar om ett önskemål från Region Blekinge om ett möte med BTHs styrelse.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och ger Lars Haikola i uppdrag att arbeta vidare med detta. BTHs styrelse föredrar ett möte i anslutning till strategimötet i juni.

Remissvar

§ 72

Remissvar avgivna under perioden oktober-november anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 35

Ordförande Karin Johansson avslutar sammanträdet kl 15.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Karin Johansson

Henric Johnson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela