Protokoll 2002-02-15

Tid: Fredagen den 15 februari 2002 kl 09.30-15.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center i Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot fr o m § 7

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Företrädare för de studerande

Lars Mårtensson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot t o m § 17

Jenny Nordgren, ledamot t o m § 17

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor fr o m § 14

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Marie Sällström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Fackliga företrädare

Reza Hatami, TCO/OFR

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna till årets första sammanträde.

Föredragningslistan

§ 2

Lars Mårtensson anmäler en punkt till föredragningslistan: Information från SFS.

Cristina Glad anmäler förslag om att besluta om ständig adjungering av BTHs informationschef Lennarth Förberg till styrelsens sammanträden.

I övrigt fastställs föredragningslistan i befintligt skick.

Val av justerare

§ 3

Jöran Hoff väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 6

Lars Haikola informerar om:

· Att BTH har ansökt om generell magisterexamensrätt hos Högskoleverket.

· TANGO – ett EU-projekt där BTH ingår i en samverkan med Skåne (landsting, högskolor m fl).

· Att BTH ej fick fortsatta resurser för forskarskolan i telekominformatik.

· Att TIME-gymnasiet och KomVux kommer att bli grannar med BTHs bibliotek i den nya byggnaden på Campus Gräsvik.

· Det nya Nätuniversitetet – där BTH har fått utvecklingsmedel i förhållandevis stor utsträckning.

· Sommarskola – nytt initiativ från regeringen.

· Rekryteringsdelegationen utlyser utvecklingsmedel till att undersöka möjligheten till breddat sätt att söka till Högskolan.

· Samverkansdelegationen utlyser medel för att utveckla samverkansmöjligheterna med det omgivande samhället.

· BTH har, som en av tre högskolor, fått särskilda medel för att utveckla yrkeshögskoleutbildningen. Stefan Östholm har ärendet som särskilt uppdrag.

Cristina Glad rapporterar från ordförande/rektors-möte med utbildnings- och forskningsminister Tomas Östros och Lars Haikola rapporterar från möte om utbildningsfrågor på Högskoleverket.

Claes Wohlin, Grundutbildningsnämndens (GUN) ordförande, informerar om den nyinrättade nämndens arbete.

Studerande-registrering – avhopp på program

§ 7

Sven-Ove Nilsson rapporterar om studeranderegistreringen; minskade avhopp och ökad genomströmning. Bil 1.

Friskvårdspolicy

§ 8

Sven-Ove Nilsson informerar om arbetet med att ta fram en friskvårdspolicy för BTHs personal och studenter.

Rektor har avsatt 300 000 kr för det fortsatta arbetet.

Åtgärder föranledda av internrevisionens synpunkter

§ 9

Lars Haikola informerar om åtgärder föranledda av internrevisionens synpunkter. Inledningsvis kommer ett seminarium att arrangeras som kommer att behandla hur BTH i fortsättningen vill utveckla den s k 3dje uppgiften, samverkan med det omgivande samhället.

Principer för information i anslutning till styrelsens möten.

Beslut om adjungering

§ 10

Cristina Glad inleder och lägger förslag om att adjungera informationschef Lennarth Förberg till styrelses sammanträden.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Lennarth Förberg informerar om sina tankar med arbetet att informera allmänhet och press om styrelsens arbete. Han föreslår en informerande sammanfattning av mötet på BTHs hemsida på internet och ett pressmeddelande till lokalpressen. Informationen utformas i samråd med ordförande och/eller rektor.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Centrumbildning i telekomekonomi

§ 11

Lars Haikola informerar om Centrum för telekomekonomi – ett förslag till centrumbildning vid BTH. Bil 2.

Ärendet återremitteras och gruppen får i uppdrag att återkomma med ett detaljerat förslag till beslut där man klargör målsättning, syfte, finansiering mm.

Styrelsemöten 2002-2003

§ 12

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till sammanträdestider för styrelsen under 2002-2003. Bil 3.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om ansvar för civilingenjörs-programmet

§ 13

Claes Wohlin föredrar förslag till programansvarigt organ för civilingenjörsutbildningen inom datateknik. Bil 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Förslag om revidering av BTHs organisationsplan och beslutsordning

§ 14

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till tillägg i BTHs organisationsplan och beslutsordning från den 1 okt 2001. Bil 5.

Viss diskussion uppstår om formuleringen i punkten 5, hur man utser studentrepresentant.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 15

BTHs remissyttranden över departementspromemorian Etikprövning av forskning som avser människor och betänkandet Validering av vuxnas kunskap och kompetens anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Sfs´ åsiktsprogram

§ 16

Lars Mårtensson informerar om SFS´ åsiktsprogram Visionen om den goda högskolan. Bil 6.

Beslut om BTHs årsredovisning för 2001

§ 17

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till årsredovisning 2001.

Eva Pihlblad redovisar årsbokslutet.

Styrelsen har i ett tidigare skede avsatt medel för att dels minska avhoppsfrekvensen och dels öka examinationsgraden. Examinationsgraden har förbättrats och antalet avhopp 2001 har minskat med mer än 30 procent jämfört med 2000.

Det ekonomiska resultatet visar på ett betydligt bättre utfall än budgeterat. I budgeten förväntades ett negativt resultat med 16 mkr. Detta vändes under hösten till ett positivt resultat på 6,5 mkr.

Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med detta resultat och utdelar beröm till samtliga i organistionen och dess ledning.

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen, bil 7, med några mindre redaktionella justeringar och tillägg.

Beslut om disposition av resultatet för 2001

§ 18

Eva Pihlblad redogör för BTHs internbokslut för 2001. Bil 8.

Lars Haikola föredrar förslag till beslut om disposition av resultatet för 2001. Bil 8.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Budgetunderlag för 2003-2006

§ 19

Förslag till budgetunderlag för perioden 2003-2006, bil 9, delas ut.

Lars Haikola föredrar förslag till beslut.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden, att efter möjlighet för styrelseledamöterna att under tiden fram t o m fredagen den 22 februari till ordföranden och/eller rektor lämna synpunkter, fatta beslut om budgetunderlag för BTH avseende perioden 2003-06.

Avslutning

§ 20

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 15.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jöran Hoff

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela