Protokoll fört vid sammanträde 2002-04-26

Tid: Fredagen den 26 april 2002 kl 09.30-12.15.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret på Campus Gräsvik i Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Jenny Nordgren, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Claes Wohlin, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 21

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna. Ett speciellt välkommen riktas till Maria Larsson, ny studeranderepresentant.

Föredragningslistan

§ 22

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 23

Jenny Nordgren väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 24

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 25

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 26

Ordförandebeslut nr 01/2002 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 27

Lars Haikola ger en kort information om:

· European Academic Software Award i Ronneby nov 2002.

· HSS-konferens 2003, BTH tar över efter högskolan i Halmstad. (Behandlar industrisamverkan).

· Att BTH har blivit medlem av European University Association.

· Doktorand Jenny Lundberg, som anser sig trakasserad på arbetsplatsen.

· Att regeringens budgetproposition inte innehöll några överraskningar för BTH.

· Antagning till sommarkurser pågår.

· Högskoleverket har utvärderat företagsekonomiämnet.

· Två andra pågående utvärderingar: Högskoleingenjör och historieämnet.

Revisionsberättelse 2001

§ 28

Sven-Ove Nilsson informerar om en helt ren revisionsberättelse för BTH. Bil 1.

Styrelsen uttalar ett varmt tack till administration och ledning, samt lägger rapporten till handlingarna.

Internrevisions-rapport och utvärdering av Karlshamns-projektet

§ 29

Susanne Wallmark, KPMG, redogör för rapporten, bil 2.

Ledningen får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag till junimötet på grundval av dagens diskussion och Wallmarks rapport.

Ekonomin i Karlshamns-projektet

§ 30

Eva Pihlblad redogör för merkostnader jämfört med om verksamheten bedrivits i Karlskrona och Ronneby istället för i Karlshamn. Bil 3.

Hon får i uppdrag till junimötet, att ta fram uppgifter om hur nettot ser ut, alltså även ta med intäkterna.

Beslutsprocessen vid fördelning av forskningsmedel

§ 31

Lars Haikola redogör för fakultetsnämndens förslag till process för fördelning av forskningsmedel, bil 4.

Styrelsens strategidiskussion i juni kommer även att omfatta forskningen, dess finansiering och inriktning.

Fakultetsnämnden och högskoleledningen får, till detta möte, i uppdrag att komma med förslag till hur man vill att forskningen skall byggas upp och inriktas, liksom hur forskningens mål ska formuleras.

Utredning ang universitetsfrågan och IHS´ framtida roll

§ 32

Lars Haikola informerar om utredningsuppdraget till Thorsten Nybom, samt om Nyboms utredning, bil 5, vilken också kommer att ligga som underlag till strategidiskussionerna på junimötet.

Beslut om uppdrag till GUN att fatta beslut om program/ämnes-ansvarig institution

§ 33

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut bil 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 34

Remissvar avgivna under perioden 020205-020411 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 35

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 12.15.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jenny Nordgren

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela