Protokoll 2006-06-20

Hstyr protokoll 2006-06-20 inkl bilaga.pdf

Protokoll fört vid sammanträde med

Blekinge tekniska högskolas styrelse

Tid: 19-20 juni 2006 (start 19 juni kl. 11, avslut 20 juni kl. 12).

Plats: Stufvenäs gästgiveri, Söderåkra

Närvarande:

Ordförande Karin Johansson

Rektor Lars Haikola § 36-47

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff

Kerstin Paulsson

Nils Rydbeck

Kalle Sandström

Ingalill Siggelsten-Blum

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson

Tony Gorschek

Mikael Karlsson

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Eva Pettersson

Fackliga företrädare

May Gulis, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor, närvarande §§ 36-47

Stefan Östholm, vice rektor, närvarande §§ 43 (undantaget under redovisning av effekterna från omorganisationen 2004) – 47.

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson-Sjödin

Ove Ivarsen

 

 

Sammanträdet öppnas § 36

Ordförande öppnar mötet kl. 11 och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 37

Föredragningslistan fastställs enligt förslag med undantag för ordningsföljd av Informations- och diskussionsärenden.

 

Val av justerare § 38

Göran Broman väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 39

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 40

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut § 41

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

 

 

Ordförandebeslut § 42

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

 

Informations- och diskussions-ärenden § 43

- Redovisning av effekterna från omorganisationen 2004.

Uppdraget att utvärdera omorganisationen vid BTH 2004 har givits till Professional Management AB, Stockholm. Arne Svensson och Lina Svensson, Professional Management AB, redovisar utvärderingen av omorganisationen inom BTH.

- Utvecklingsplan och tvärplattformar

Claes Wohlin sammanfattar förslaget till ny utvecklingsplan för BTH. Uppdraget i korthet är utbildning och forskning för samhällsnytta. Profilområden är tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. En tydlighet i såväl ämnen som tvärvetenskaplighet föreslås. Disciplininriktad utbildning/forskning skall kompletteras med mångvetenskapliga och gränsöverskridande miljöer, de s.k. tvärplattformarna. I genomförandet av utbildning vid BTH tydliggörs utgången från utbildningen inbegripet fokus på genomströmning av studenter och arbetslivskoppling förberedande för yrkeslivet. I förslaget betonas även avnämare respektive arbetsplatsen BTH.

- Framtida forskningsfinansiering

Lars Haikola informerar om trenden att ”starka forskningsmiljöer”, inbegripet ett visst antal forskare i en samlad fysisk miljö i enlighet med definition från Vetenskapsrådet, gynnas alltmer med rådande finansieringssystem. Denna trend missgynnar små och unga lärosäten som BTH.

- Akademi sydost

Lars Haikola informerar om delprojekt och uppnådda mål inom ramarna för Akademi sydost. BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet ingick i oktober 2005 den strategiska alliansen med syfte att genom samverkan stärka lärosätenas gemensamma och enskilda konkurrenskraft.

Sammanträdet ajourneras till följande dag.

 

 

Delegation till ordföranden att fatta beslut om delårsrapporten § 44

Bakgrund

BTH ska senast den 15 augusti för budgetåret 2006, perioden januari – juni 2006, lämna delårsrapport till regeringen. Eftersom nästa styrelsemöte är förlagt till oktober 2006 föreslås att uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapporten.

Beslut

Karin Johansson får i uppdrag att, efter samråd med rektor, fatta beslut om delårsrapporten för budgetåret 2006.

 

 

Fastställande av utvecklingsplan för BTH under perioden

2006-07-01-2011-12-31 § 45

Bakgrund

Utvecklingsplan för Blekinge Tekniska Högskola

2006-07-01 – 2011-12-31 föreslås ersätta den av styrelsen sedan tidigare fastställda utvecklingsplanen för BTH för perioden 2003-2007.

Beslut

Styrelsen fastställer utvecklingsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2006-07-01 – 2011-12-31.

Fortsatt hantering av lokaliseringsfrågan § 46

Bakgrund

Efter styrelsens sammanträde 051205 tillsatte rektor en utredning med uppgift att utreda hur nuvarande organisation av BTH:s verksamhet på tre campi optimalt bör utformas. Under våren uppdrog rektor åt förvaltningschefen att inhämta ytterligare underlag vilket preliminärt redovisades vid styrelsens möte i april. Under dagens möte är förslag till beslut formulerat enligt följande:

Styrelsen beslutar

- att BTH:s verksamhet ska koncentreras till ett huvudcampus samt att styrelsen låter utreda hur verksamhet på andra orter fortsatt skall bedrivas

- att utredningen ska belysa effekter på studentrekrytering, studentmiljö, forskarmiljö, kostnader på kort och lång sikt, samläsningsmöjligheter, kritisk massa samt möten över ämnesgränser

- att berörda kommuner ges möjlighet att yttra sig över de olika lokaliseringsalternativen senast 061115

- att underlag för beslut om den slutgiltiga lokaliseringen ska föreligga vid styrelsens sammanträde 061201

- att nya hyresavtal eller förlängning av befintliga avtal i avvaktan på styrelsens beslut, sluts längst t.o.m. 080630

Beslut

Styrelsen fattar beslut i enlighet med ovanstående förslag.

 

Remissvar avgivna under perioden § 47

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Rektorsfrågan § 48

Förslag

Den av högskolestyrelsen utsedda arbetsgruppen har utarbetat en profil i enlighet med bilaga att användas i det fortsatta rekryteringsarbetet. Arbetsgruppen föreslår att profilen fastställs av styrelsen.

Styrelsen skall också fatta beslut om på vilket sätt personalen skall höras i samband med att förslag till rektors skall beslutas. Arbetsgruppen föreslår att representanter för de olika sektionerna respektive enheterna vid BTH utses. Representanterna liksom företrädare för studenterna och facken vid BTH förväntas ge eventuella synpunkter på en av högskolestyrelsen föreslagen rektorskandidat. Ordförande i styrelsen föreslås fatta beslut per delegation avseende antalet representanter för respektive sektion och enhet.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutar att fastställa föreslagen profil i enlighet med bilaga. Högskolestyrelsen beslutar att representanter för de olika sektionerna respektive enheterna vid BTH utses och att dessa tillsammans med företrädare för fack och studenter vid BTH har möjlighet att lämna synpunkter på den av högskolestyrelsen föreslagna rektorskandidaten. Ordförande i styrelsen delegeras uppdraget att fatta beslut avseende antalet representanter för respektive sektion och enhet.

Utdraget justeras omedelbart.

Avslutning § 49

Ordföranden avslutar mötet kl. 12 och tackar ledamöterna för deras insatser. Ett särskilt tack riktas till ledamöterna Peter Bengtsson och Tony Gorschek vilka fullgjort sin respektive mandattid i styrelsen.

_______________________________

Karin Johansson

ordförande

_______________________________

Göran Broman

justeras

________________________________

Anna Tinnert

sekreterare

Bilaga:

Rektorsprofil, daterad 2006-06-20

Redigera
Share Dela