Protokoll 2004-06-22

Tid: Tisdagen den 22 juni 2004 kl 10.00-11.30.

Plats: Tjärö turistation, Bräkne-Hoby

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Ingalill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

Nils Rydbeck, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot ej § 52

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor t o m § 51

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Henric Johnson, ledamot

Fackliga företrädare

Reza Hatami, TCO/OFR

Sammanträdet öppnas

§ 40

Ordförande Karin Johansson öppnar sammanträdet kl 10.00.

Föredragningslistan

§ 41

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 42

Patrik Hermansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 43

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 44

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 45

Lars Haikola informerar om:

· Regeringsbeslut ang utredning om nytt resurstilldelningssystem

· Regeringsuppdrag till Högskoleverket ang planering av utbildningsuppdrag

· Västsvenska högskolor, Trollhättan/Uddevalla, Borås och Skövde, i samarbete.

· Rektors skrivelse till utbildningsdepartementet ang övervintringspengar

· Beslut om nollintag på följande program, d v s de startas ej hösten 2004 p g a lågt söktryck: MDA2, Virtuell produktutveckling och design, Affärsinriktat utvecklingsarbete samt Entreprenörsprogrammet.

· BTH-ambassadörer – broschyr framtagen av informationsavdelningen

· Rapporten Nationella IT-kampanjen – Välj IT

Brev till S-kvinnor i Bräkne-Hoby

§ 46

Lars Haikola redovisar sitt svar till S-kvinnorna i Bräkne-Hoby, med anledning av deras förfrågan angående kompletterande utbildning, som ska leda till lärarexamen, för lärare med utländsk bakgrund.

Brevet läggs till handlingarna.

Kvalitetspolicy för BTH

§ 47

Lars Haikola inleder och informerar styrelsen om att BTH måste ha en policy för hur man ska hantera sitt kvalitetsarbete.

Bengt Aspvall presenterar ett utkast till policy för kvalitetsarbetet vid BTH. Bil 1.

Lars Haikola avser att återkomma med ett förslag till beslut vid oktobermötet.

Delegation till ordförande att fatta beslut om delårsrapporten

§ 48

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Inrättande av centrumbildning ALGA

§ 49

Lars Haikola föredrar förslag till beslut. Bilaga 3.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Revidering av BTHs valföreskrifter

§ 50

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om principer för nytt internt ekonomiskt tilldelningssystem för BTH

§ 51

Sven-Ove Nilsson föredrar för slag till beslut. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Utseende av prorektor för BTH fr o m 041001

§ 52

I denna punkt deltar inte Claes Wohlin.

Karin Johansson redogör för hur arbetsgruppen (se § 36) har arbetat. Man har fört en dialog med rektor och övrig personal, samt haft två öppna möten med personalen, ett i Ronneby och ett i Karlskrona.

Arbetsgruppen föreslår professor Claes Wohlin som ny prorektor.

Arbetsgruppen redovisar att genusaspekten övervägts men ej kunnat tillfredsställas när alla aspekter sammanvägts.

Styrelsen beslutar att förordna professor Claes Wohlin som prorektor för en tid av 3 år fr o m 2004-10-01 t o m 2007-09-30.

Remissvar

§ 53

Remissvar avgivna under perioden 040501-040609 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 35

Ordförande Karin Johansson tackar de avgående studerande-representanterna, Anna Dyberg Ek och Patrik Hermansson, för deras arbete under det gångna året i styrelsen, önskar styrelsemedlemmarna en skön sommar och avslutar mötet kl 11.30.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Karin Johansson

Patrik Hermansson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela