Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för högskolan i karlskrona/ronneby.

Tid: Den 2 december 1999 kl 10.15-17.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center, Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Per Eriksson, ledamot §§ 112-124

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot §§ 112-124

Jeanette Andreasson Sjödin, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot §§ 112-124

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

Fredrik Jonsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Håkan Grahn, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Jörgen Andersson, ledamot

Företrädare för de anställda

Lis-Marie Lindquist, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor

Gert Enoksson § 120

Niclas Bremström, ekonomichef § 126

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Sture Hägglund, ledamot.

Olle Sandahl, ledamot

Bo Hedfors, ledamot. Deltar på telefon under § 122

Marie Sällström, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 112

Ordförande Cristina Glad hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

Fredrik Jonsson, ny studeranderepresentant som ersättare för Gabriella Rehbinder, hälsas välkommen och en kort presentationsrunda följer.

Fastställande av föredragningslistan

§ 113

Föredragningslistan fastställes enligt förslag och med följande tillägg:

· Information om sjuksköterskestudenternas missnöjesyttringar

· Kort orientering om kvalitetsarbetet

Val av justerare

§ 114

Lars-Åke Henriksson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Åke Uhlin väljs till justerare fr o m § 125.

Föregående mötes protokoll

§ 115

Protokoll från föregående sammanträde anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 116

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut

§ 117

Rektor har inte fattat några delegationsbeslut under den innevarande perioden.

Ordförandebeslut

§ 118

Ordförande har inte fattat några delegationsbeslut under den innevarande perioden

Kortfattad allmän information

§ 119

Rektor ger en kort allmän information. Se bil 1.

När det gäller de kritiska synpunkter, som har framförts i lokalradion av studenter på vårdutbildningen, har dessa klarats upp genom insatser från institutionen för hälso- och naturvetenskap.

Bengt Aspvall orienterar helt kort om det fortsatta kvalitetsarbetet.

Internrevision 1999

§ 120

Revisor Gert Enoksson , KPMG, hälsas välkommen.

Enoksson ger en sammanfattning av bilaga 2, Rapport över genomförd internrevision.

Ordförande tackar för genomgången och rapporten läggs till handlingarna.

Ansökan – tekniskt universitet och BTU

§ 121

Rektor informerar om överlämnandet av ansökan om att få benämnas tekniskt universitet och anta namnet Blekinge Tekniska Högskola.

Vidare informerar han om förda diskussioner med statssekreterare Agneta Bladh.

Rektor ser positivt på möjligheterna och ordförande tackar för ett väl genomfört arbete.

Information om samverkan med IT-Blekinge

§ 122

Per Eriksson informerar styrelsen om IT-Blekinges fortsatta organisations-form och –tillhörighet.

Det är inte aktuellt att överföra IT-Blekinge till Högskolan, men däremot kommer ett fortsatt projektsamarbete att bedrivas.

Utbildningsinsatser i västra Blekinge

Bo Hedfors deltar på telefon.

§ 123

Per Eriksson inleder och redogör för Avsiktsförklaringen (bil 3) tecknad mellan Karlshamns kommun och Högskolan i Karlskrona/Ronneby gällande Högskolans möjliga engagemang, utbildning och forskning, i Karlshamns kommun.

Ordförande redogör för förutsättningarna efter beslut på styrelsemöte den 11 okt § 105.

I den efterföljande diskussionen framkommer en rad positiva och även en del kritiska synpunkter på Högskolans eventuella etablering på ytterligare en ort.

Ordförande och rektor får i uppdrag att till den 13 december arbeta fram ett avtalsförslag och projektplan, på grundval av Avsiktsförklaringen, och där väva in de synpunkter som framkommit under dagens diskussion.

Förtydligande och tillägg till punkterna i § 105 från den 11 okt:

En totalfinansierad budget för hela åtagandet

· Fokusering på studentperspektivet; studentkårens möjligheter, bostäder, kommunikationer mm

· Lärarrekrytering

· Extra kostnader för resor, studievägledning, studenthälsovård, bibliotek, datorenhet mm

· Tjänsteuttag för resor

Tillsättning av en projektgrupp för genomförandet

· Till projektgruppen kan kopplas forskning och utvärdering av etableringen i Karlshamn.

· Ska programmet Medieteknik startas i Karlshamn eller Ronneby? Det ska klart framgå vilka kostnaderna blir om programmet föläggs i Karlshamn i stället för i Ronneby.

Tidsplan

· Projektplan och avtal med Karlshamns kommun den 13 december. Ordförande får i uppdrag att ta beslut på delegation från styrelsen.

· Avrapportering på styrelsemötet den 18 febr 2000.

Inrättande av nya utbildningsprogram

§ 124

Bengt Aspvall föredrar förslag till nya utbildningsprogram enligt bil 4.

När det gäller Entreprenörsutbildning 120 poäng föreligger inget underlag. Presidiet får i uppdrag att fatta beslut i frågan när underlaget har tagits fram.

Efter diskussion beslutar styrelsen att inrätta, enligt underlag i bil 4:

· Virtuell produktutveckling och design 120 poäng

· Maskiningenjör med datavetenskap 120 poäng

· Telekommunikationsingenjör (med och utan basår) 120/160 poäng

· Internetsystem (med och utan basår) 120/160 poäng

samt

· Öppen ingång, produktutveckling, bil 5

Efter ytterligare diskussion beslutar styrelsen att inrätta följande utbildningsprogram, enligt underlag i bil 4, under förutsättning att avtalet med Karlshamns kommun accepteras,:

· Påbyggnadsutbildning i Äldre- och familjevård 40 poäng

· Intelligenta transportsystem (magister) 40 poäng

· Medieteknik, med inriktning mot interaktiva system 120 poäng

Beslutspunkt nr 2 i förslaget bil 4, att delegera beslutet om inrättande av nya utbildningsprogram till rektor i de fall det nya programmet till minst hälften bygger på tidigare givna kurser, avslås av styrelsen.

Fastställande av budget för år 2000

§ 125

Sven-Ove Nilsson redogör i korta ordalag om förutsättningarna i årets budgetarbete.

Niclas Bremström föredrar budgetförslaget, bil 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Avslutning

§ 126

Ordförande avslutar sammanträdet kl 17.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Lars-Åke Henriksson

Ordförande

Åke Uhlin

Justerare §§ 125-126

Justerare §§ 112-124

Redigera
Share Dela