Kallelse 2000-03-22

Till

Högskolestyrelsens ledamöter

Högskolans prefekter och

enhetschefer

Kallelse till inledande strategidiskussioner och extra styrelsemöte den 30-31 mars 2000

Tid: Torsdagen den 30 mars kl 12.00 - fredagen den 31 mars ca kl 13.00 enligt nedanstående program.

Högskolans prefekter och enhetschefer inbjudes att delta den 30 mars fr o m lunch

t o m middag. Vänligen meddela om ni inte deltar i lunch resp middag till Birgitta Grahm senast den 27 mars enligt nedan.

Plats torsdagen den 30 mars: Ronneby Brunn

Plats fredagen den 31 mars: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, telefon 0455-385094, fax –385057 eller e-post Birgitta.Grahm@for.hk-r.se senast måndagen den 27 mars

Förslag till föredragningslista vid extra styrelsemöte

Tid: Fredagen den 31 mars 2000 kl 08.30-12.00 och därefter lunch.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Ronneby.

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Aktuell information från rektor PER

8.2

Information om rektors delegation till prorektor Bengt Aspvall, samt vicerektorerna Ove Pettersson och Svante Carlsson PER

8.3

Karlshamnsprojektet – en statusrapport OPE/HGY

./.

8.4

Budgetunderlag för 2001-2004 SON

9

Beslutsärenden

9.1

Högskolans namn PER

./.

9.2

Miljöutbildning BIA

./.

9.3

Inrättande av professurer PER

10

Remissyttrande

./.

10.1

Kvalificerad yrkesutbildning PER/KGÅ

11

Övrigt

12

Sammanträdet avslutas

Välkomna!

Cristina Glad Per Eriksson

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

PER Per Eriksson

OPE Ove Pettersson

HGY Henrick Gyllberg

SON Sven-Ove Nilsson

BIA Bengt Aspvall

KGÅ Kjell-Göran Åkesson

f-lista2000-03-3031.pdf

Redigera
Share Dela