Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

 

Tid: 2010-09-03, kl 10:15 - 11:15

Plats: Telefonkonferens med möjlighet att närvara på plats i

Utsikten (J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh

Rektor                                Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Mikael Blomqvist

Eva Lindqvist

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

 

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Ania Willman

 

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga:

Kristina Fridensköld, informationschef

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, § 75-76

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen:

Anna-Lena Cederström, Henrik Pålsson

Företrädare för verksamheten: Jan-Evert Nilsson 

Facklig företrädare: May Gulis, OFR  

 

 

§ 64               Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 65               Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

 

§ 66               Val av justeringsperson

Henric Johnson väljs att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 67               Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 68               Inkomna och avgivna ärenden 100601 – 100825 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen informerar om att ärende BTH2010/894, BTH Studentprognos, vilken tillsänts Utbildningsdepartementet, av förbiseende inte finns med i förteckningen över avgivna ärenden. Förteckningen läggs till handlingarna.

 

§ 69               Avgivna yttranden under perioden 100601 – 100825

Avgivna yttranden anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 70               Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

 

§ 71               Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

§ 72               Information från rektor

Rektor informerar om:

-          Lars Haikola är utsedd som universitetskansler från juli 2010,

-          BTH Economy Alert 2010 är igång,

-          Invigning av huvudcampus Karlskrona äger rum den 9 september. Högskole- och forskningssminister Tobias Krantz kommer att närvara,

-          Nybyggnationen av BTH har fått en utmärkelse från Karlskrona kommun,

-          Närvaro av rektor under Almedalsveckan,

-          Rektor modererat paneldebatt om den s.k. kunskapstriangeln (utbildning-forskning-innovation),

-          Studenter; studentnärvaro påtaglig på campus!,

-          Personal; Margaretha Lewenhagen på plats som ny högskoledirektör,

-          Partners och pengar; samarbetsavtal avseende utbildning och forskning med IUC i Olofström. Fortsatta diskussioner med GTT, Indien, om köp av utbildning.

 

§ 73               Information om ProVision

Rektor informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet; beviljade forskningsavtal, tidsplaner, kvalitetsgranskning samt information om paketering och omstrukturering avseende KK-miljön ProVision. Styrelsen diskuterar.

 

§ 74               Information om sparprogram (BEA 2010)

Rektor informerar om pågående sparprogram vid BTH. Utöver sektioner och enheter vid BTH deltar även Kammarkollegiet i dialogen.

 

§ 75               Information om antagningsstatistik

Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, informerar om antagningsstatistik höstterminen 2011. Antalet studenter på grundnivå har ökat stadigt resulterande i närmast en dubblering på fyra år. I enlighet med BTH:s strategi visar antagningssiffrorna på en förskjutning mot campusstudenter – antalet studenter per distans minskar med ca 10 % jämfört föregående år. Antalet studenter på fristående kurser liksom studenter på master- och magisterprogram visar på ett oförändrat årligt intag. Styrelsen diskuterar. Önskvärt med rapport över hur arbetet fortlöper avseende försäljning av utbildning.

 

§ 76               Inrättande av huvudområde

Ordförande för utbildningsnämnden föredrar. Utbildningsnämnden rekommenderar styrelsen att inrätta huvudområdet Omvårdnad i enlighet med underlag som förelagts styrelsen. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att inrätta huvudområdet Omvårdnad.

 

§ 77               Fastställande av Organisationsplan för BTH

Organisationsplanen för BTH behöver revideras som en konsekvens av förändringar i högskolelag och högskoleförordning. Styrelsen diskuterade frågeställningarna vid styrelseinternatet i juni och högskoledirektör Margaretha Lewenhagen informerar nu ledamöterna ytterligare. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att revidera Organisationsplan för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, enligt bifogat dokument med giltighet från 2011-01-01 och tills vidare.

 

§ 78               Fastställande av Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid BTH

Högskoledirektören föredrar ärendet. Valföreskrifterna vid BTH behöver revideras som en följd av ny högskolelag och högskoleförordning. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att revidera valföreskrifter i enlighet med Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Beslutet justeras omedelbart. Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, biläggs protokollet.

 

§ 79               Ledamöter i Personalansvarsnämnd

Högskoledirektören föredrar. Styrelsen har att utse två ledamöter i BTH:s personalansvarsnämnd. Rektor föreslår Håkan Grahn, professor, och Anita Carlsson, administrativ chef. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att utse Håkan Grahn och Anita Carlsson till ledamöter i BTH:s Personalansvarsnämnd för perioden 2010-09-03 – 2013-12-31.

Beslutet är enhälligt och justeras omedelbart.

 

§ 80               Övrigt
Ordförande presenterar planerade ärenden inför nästa sammanträde som äger rum i samband med Akademisk högtid för BTH. Ordförande riktar styrelsens tack till Claes Wohlin, vars förordnande som prorektor går ut 2010-09-30.

 

§ 81               Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

 

Bilagor:

-          Organisationsplan för Blekinge Tekniska Högskola, BTH

-          Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH

 

Justeras:

 

Henric Johnson                                                                       Håkan Eriksson

                                                                                                Vice ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera
Share Dela