KALLELSE

1999-11-24

Till

Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med högskolans i karlskrona/ronneby styrelse den 2 december 1999.

Tid: Torsdagen den 2 december 1999 kl 10.15-16.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6 i Ronneby.

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta i sammanträdet till Birgitta Grahm, 0455-385094, fax –385057 eller

e-post Birgitta.Grahm@for.hk-r.se senast tisdagen den 30 nov.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförandebeslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Aktuell information från rektor PER

./.

8.2

Internrevision 1999 GEN

8.3

Ansökan om att få benämnas tekniskt universitet och anta namnet Blekinge Tekniska Universitet PER

8.4

Information om samverkan med IT-Blekinge PER

8.5

Utbildningsinsatser i västra Blekinge PER

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Inrättande av nya utbildningsprogram BIA

./.

9.2

Förslag till budget för år 2000 SON/NBR

10

Övrigt

11

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad

Ordförande

Per Eriksson

Rektor

Birgitta Grahm

E.u.

PER Per Eriksson

BIA Bengt Aspvall

NBR Niclas Bremström

SON Sven-Ove Nilsson

GEN Gert Enoksson

Redigera
Share Dela