Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Tid: Tisdagen den 20 juni 2000 kl 17.00-18.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, kanslihuset på Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Per Eriksson, ledamot ej § 67

   

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Ylva Svenberg, ledamot

Bo Hedfors, ledamot

Sture Hägglund, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Jenny Jacobsson, ledamot

Fredrik Jonsson, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Håkan Grahn, ledamot

   

Företrädare för de anställda

Mikael Åsman, SACO

Marianne Lagerholm, TCO/OFR

   

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor ej § 67

Ove Pettersson, vicerektor ej § 67

Birgitta Grahm, sekreterare ej § 67

   

Frånvarande:

 

Företrädare för allmänna intressen

Marie Sällström, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 61

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 17.00.

   
   

Godkännande av föredragningslistan

§ 62

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under Övrigt:

· Information om lokalsituationen på Gräsvik. SON

· Information om förfrågningar gällande utbildningar inom Polishögskolans ram PER

   
   

Val av justerare

§ 63

Sture Hägglund väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Lokalsituationen på Campus Gräsvik

§ 64

Sven-Ove Nilsson informerar om det planerade nybygget på Campus Gräsvik, Högskolans lokalsituation och hyresförhandlingar med Karlskrona kommun.

Ordförande konstaterar sammanfattningsvis att inget nytt har framkommit som föranleder att styrelsen ändrar sitt tidigare beslut (§14 000218) att hyra 3 av 4 plan i den nya byggnaden och behålla undervisningssalar i Annebo.

   
   

Polishögskola

§ 65

Per Eriksson informerar om initiativ gällande utbildningar inom Polishögskolans ram förlagda till Blekinge.

   
   

Disposition av reserven/utgående balans från 1999

§ 66

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till disposition av reserven/utgående balansen från 1999.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Bil 1.

   
   

Processen för att avge förslag till rektor

§ 67

I denna punkt deltar ej rektor Per Eriksson. I punkten deltar i övrigt endast ledamöter, fackliga företrädare och förvaltningschefen, som är adjungerad till arbetsgruppen.

Cristina Glad föredrar förslag till personprofil för ny rektor vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Bil 2.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

   
   

Avslutning

§ 68

Ordförande avslutar styrelsemötet kl 18.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Sture Hägglund

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela