Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 14 februari 2003 kl 09.30-16.00.

Plats: Sal 5311, Nya bibliotekshuset på Campus Gräsvik i Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot t o m § 11

Jenny Pettersson, ledamot t o m § 11

Therése Olofsson, ledamot t o m § 11

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna, och då särskilt Kalle Sandström, ny ledamot och ersättare för Marie Sällström. En kort presentationsrund följer.

Föredragningslistan

§ 2

Föredragningslistan fastställs enligt förslag och med följande tillägg under beslutsärenden:

· 9.0 Förslag om inrättande av breddmagisterprogrammet Gestaltning i digitala medier. Föredragande: GUNs ordförande Benny Lövström.

Val av justerare

§ 3

Ylva Svenberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 6

Ordförandebeslut nr O001/03 Beslut om revidering av BTHs anställningsordning anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 7

Lars Haikola informerar. Se bilaga 1:

· Organisationsutredningen, Schools, vilken leds av Hans Peter Jensen. Utredningsgruppen ska avlämna sitt förslag senast den 31 mars.

· Utredningen Förenklad antagning

· Sommarkurser vid BTH 2003

· Utredningen om Östersjöinstitutet i Karlskrona

· Rekryteringsresor till Kaliningrad och Klaipeda, senare även till Wroclaw

· Mitthögskolan har fått universitetsstatus – en fördel för BTHs ansökan!?

· BTH-ambassadörer

· Besök av Blekinges riksdagsledamöter

· Besök från utbildningsdepartementet

Vidare rapporterar han från möte med utbildningsministern och om regeringens forskningsproposition.

Disciplinära åtgärder mot studenter

§ 8

Sven-Ove Nilsson informerar om disciplinära åtgärder mot studenter och om disciplinnämndens sammansättning. Se bilaga 2.

Orsakerna till anmälan kan delas upp i tre olika kategorier:

· Otillåtna hjälpmedel

· Vilseledande

· Störande

Han konstaterar att orsakerna har förändrats från att ha varit 1 störande 1995 till otillåtna hjälpmedel i 8 fall av 12 under 2002.

Avhopp av programstuderande ht 2002

§ 9

Sven-Ove Nilsson informerar om avhopp av programstuderande ht 2002 och konstaterar att man inte kan utläsa någon klar tendens ur materialet.

Bilaga 3.

Ordförande tackar för informationen.

Inrättande av breddmagister-programmet Gestaltning i digitala medier

§ 10

Benny Lövström föredrar förslag till beslut enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutar att inrätta breddmagisterprogrammet Gestaltning i digitala medier i enlighet med förslaget.

Beslut om årsredovisning 2002

§ 11

Lars Haikola inleder och Sven-Ove Nilsson informerar allmänt om bokslutsarbetets gång.

Eva Pihlblad föredrar BTHs årsredovisning och redovisar korrigeringar efter RRVs granskning. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2002 enligt förslag och med korrigeringar enligt bilaga 5. Vidare uppdras åt BTHs ledning att göra nödvändiga stilistiska korrigeringar innan dokumentet skickas till Regeringen.

Vidare föredrar Eva Pihlblad internbokslutet med förslag till disposition av myndighetskapitalet, bilaga 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Fastställande av utvecklingsplan för BTH 2003-2007

§ 12

Lars Haikola föredrar förslag till utvecklingsplan för BTH 2003-2007, samt en handlingsplan för 2003-2005 (denna ska inte beslutas av styrelsen, en ren information). Bilaga 7.

Efter diskussion beslutar styrelsen att fastställa utvecklingsplanen i enlighet med förslaget och med följande tillägg:

· Ordförande och rektor får i uppdrag att justera sista punkten under Utbildningsprofil på sid 5 till Kvalificerade korta yrkesutbildningar……….

Beslut om budgetunderlag för 2004-06

§ 13

Lars Haikola inleder och Eva Pihlblad föredrar förslag till budgetunderlag 2004-06. Bilaga 8.

Ledningen får i uppdrag att göra nödvändiga stilistiska justeringar innan dokumentet skickas till Regeringen.

I övrigt beslutar styrelsen att fastställa budgetunderlaget i enlighet med förslaget.

Beslut om att inrätta en personal-ansvarsnämnd vid BTH

§ 14

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag om att inrätta en personalansvarsnämnd vid BTH. Bilaga 9.

Styrelsen beslutar om inrättande och sammansättning i enlighet med förslaget.

Vidare föreslås Anita Carlsson och Eva Öresjö att ingå som ledamöter under mandatperioden t o m 2005-12-31.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om att inte genomföra internrevision 2003

§ 15

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag om att inte genomföra internrevision 2003, bilaga 10.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Utseende av ledamöter mm i Blekinge Forskningsstiftelse

§ 16

Lars Haikola föredrar förslag till ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Blekinge Forskningsstiftelse för mandatperioden 2003-03-01—2005-02-28. Bilaga 11.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 17

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 18

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 16.00 och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Ylva Svenberg

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela