Kallelse 2002-08-22 till högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 30 augusti 2002 kl 09.30-12.30 och därefter lunch.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6 i Ronneby.

Efter lunchen, kl 13.30-14.00, informerar Leif Lagebrand om ett förslag till elektroniskt diskussionsforum för styrelsen på Internet. Därefter informerar institutionen för ekonomi och management om sin verksamhet, kl 14.00-15.30. Plats för dessa två punkter är Stora konferensrummet på institutionen för programvaruteknik och datavetenskap/ekonomi och management (en trappa upp i Soft Center etapp 6).

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 27 augusti.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

4.1

Protokoll 2002-06-18 (utskickat 020702)

./.

4.2

Protokoll över per capsulambeslut

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Universitetsansökan – strategisk plan LTH

8.3

Sökande till höstens utbildningar SON

8.4

Information om alumniverksamheten SPE

8.5

Delårsbokslutet EPI

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Inriktning av budgetarbetet SON

./.

9.2

Fastställande av Blekinge Studentkårs stadgar MLA

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 020618-020822

11

Övrigt

v.g.v.

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

SPE Stefan Petersson

MLA Maria Larsson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela