Kallelse 2002-04-18

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 26 april 2002 kl 09.30-13.00 och därefter lunch.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 23 april.

Efter lunchen, kl 14.15-15.40, informerar institutionen maskinteknik om sin verksamhet.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Revisionsberättelse för BTH avseende år 2001 SON

./.

8.3

Internrevision för 2002: Utvärdering av Karlshamnsprojektet SWA

8.4

Ekonomin i Karlshamnsprojektet EPI

./.

8.5

Beslutsprocessen vid fördelning av forskningsmedel LTH

8.6

Utredning angående universitetsfrågan och IHS framtida roll LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Uppdrag till grundutbildningsnämnden att fatta beslut om

programansvarig respektive ämnesansvarig institution SON

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 020205-020411

· Remissyttrande: Redovisning av Naturvårdsverket om undersökningsprogram avseende vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden

· Högskoleverket kartlägger utbildningar som studenter har svårt att avsluta p g a studiemedelssystemtes tidsgräns

· Remissyttrande: Högskoleverkets rapport ”20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet”

· Remissvar: Landsbygdsgruppens förslag om Vissa frågor om landsbygdsutveckling i Blekinge

· Remissyttrande: Yrkeshögskoleutbildning – inriktning, utformning och kvalitetskriterier

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad

Lars Haikola

Ordförande

Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

CWO Claes Wohlin

SWA Susanne Wallmark

Redigera
Share Dela