KALLELSE 2003-06-06

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Förslag till föredragningslista vid ordinarie styrelsemöte tisdagen den 18 juni 2003 kl 08.30-12.00.

Plats: åhus gästgivaregård, åhus.

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

./.

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

RRVs revisionspromemoria och BTHs svar SON

8.3

Det ekonomiska läget på IHN och IHS LTH/SON

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om delegation till ordförande att efter samråd med rektor ta beslut om delårsbokslutet. SON

./.

9.2

Beslut om ny organisation för BTH LTH

./.

10

Remissvar avgivna under perioden

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

Redigera
Share Dela