Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 3 oktober 2003 kl 09.30-16.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, kanslihuset Valhallavägen 1, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot fr o m § 79

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR t o m § 78

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Jenny Gustavsson, webbredaktör

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Eva Öresjö, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 67

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Styrelsen beslutar att adjungera Jenny Gustavsson till dagens möte.

Föredragningslistan

§ 68

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 69

Anna Dyberg-Ek väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 70

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 71

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 72

Lars Haikola ger en kort information om:

· En intern seminarieserie på BTH. Den 4 december kommer avgående styrelseordförande Cristina Glad att hålla seminariet. Hon kommer då att ge sin syn på BTHs utveckling under hennes år som ordförande samt ge en blick framåt.

· En elektronisk personaltidning har kommit ut med sitt första nummer.

· R-beslut nr 092/03 angående inrättande av arbetsgrupp och begränsningar i given delegation.

· Karlskrona kommun har tillsatt en arbetsgrupp, som ska verka för att Karlskrona ska utses till årets studentstad.

· Blekinge College har startat.

· Rekryteringsläget gällande de nya ”sektionscheferna”.

Höstens antagninssiffror

§ 73

Tomas Johansson informerar om höstens antagninsresultat. Bil 1.

Sammanfattningsvis kan noteras att det finns ca 250 färre helårsstudenter på högskolan 2003 än 2002 och det är ca 100 färre än prognosen vid halvårsskiftet visade.

Information om budget-propositionen

§ 74

Sven-Ove Nilsson informerar om regeringens budgetproposition.

Revisorsintyg

§ 75

Revisorsintyg från RRV anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 2.

Fund-raising

§ 76

Lars Haikola informerar om Brakeleys rapport om fund-raising.

Nationell IT-kampanj

§ 77

Lars Haikola informerar om en nationell IT-kampanj, som han har tagit initiativet till. Syftet är att locka fler studenter til IT-utbildningarna.

Utvärdering av informations- och markningsförings-åtgärder

§ 78

Lars Haikola introducerar Karin Geverts och Erik Sylvander från Ernst & Young, vilka, på uppdrag av rektor (se styrelsebeslut § 15 030214), har undersökt effekterna av BTHs marknadsföring i rekryteringssyfte.

Karin Geverts och Eriks Sylvander föredrar rapporten, bilaga 3. Ett antal rekommendationspunkter lämnas i slutet av rapporten. Dessa får ledningen i uppdrag att gå vidare med.

Beslut om inrättande av nya utbildningsprogram

§ 79

Benny Lövström föredrar förslag till nya utbildningsprogram. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar att inrätta programmen enlig bilaga 4, men delegerar till ordförande att fastställa namn och examensbenämning.

Benny Lövström föredrar också utkast till förslag till nya utbildningsprogram. Bilaga 5.

Styrelsen delegerar till ordförande att inrätta program ur bilaga 5.

Förslag till beslut kommer att läggas ut på styrelsens diskussionsplats på nätet, Quick Place, och finnas tillgängligt där under en vecka för synpunkter.

Vidare uppdrar styrelsen åt ledningen att under våren 2004 återkomma med en diskussion om utbildningsutbudet och strategin bakom detta.

Beslut om forskningsstrategi

§ 80

Lars Lundberg föredrar förslag till forskningsstrategi. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar att fastställa forskningsstrategin och delegera till Lars Lundberg att göra erforderliga redaktionella korrigeringar.

Beslut om ny organisationsplan och beslutsordning

§ 81

Lars Haikola föredrar förslag till ny organisationsplan och beslutsordning för BTH. Bilaga 7.

Styrelsen beslutar att fastställa organisationsplan och beslutsordning punkterna 1-3 enligt förslag och med följande korrigeringar:

· Sektionen för hälsa och vård ska heta Sektionen för hälsa

· uppdra åt rektor att fastställa akronym för nämnda sektion

· uppdra åt ledningen att göra erforderliga redaktionella korrigeringar.

Beslutet ska gälla fr o m 2004-01-01.

Beslut om direktiv till långtidsanalys av för- och nackdelar med att BTH finns på tre campus

§ 82

Lars Haikola föredrar förslag till direktiv till långtidsanalys av för- och nackdelar med att BTH finns på tre campus. Bilaga 8. Förslaget är lagt i samråd med studentkårens ordförande Patrik Hermansson.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 83

Remissvar avgivna under perioden 030829-030930 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 35

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 16.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Anna Dyberg-Ek

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela