Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola

H-styr protokoll 070215.pdf

Tid: Torsdagen den 15 februari 2007, kl. 10.00 – 15.15

Plats: Konferensrum 3236, plan 2, Ö Piren 2, Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande Jöran Hoff

Rektor Lars Haikola

Företrädare för allmänna intressen:

Inga Lill Siggelsten Blum

Kerstin Paulsson

Jeanette Andréasson Sjödin

Företrädare för de studerande:

Peter Bengtsson

Andreas Jacobsson

Mikael Karlsson

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Fackliga företrädare:

May Gulis, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga:

Fredrik Andersson, planeringssekreterare, § 13

Claes Jogréus, prodekanus för grundutbildningsnämnden, § 12

Lennarth Förberg, informationschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, § 13

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Eva Pihlblad, chef för ekonomiavdelningen, §§ 13-14

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Ove Ivarsen

Nils Rydbeck

Kalle Sandström

 

 

Sammanträdet öppnas § 1

Ordförande öppnar mötet kl. 10 och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 2

Föredragningslistan fastställs enligt bilagt förslag.

 

 

Val av justerare § 3

Kerstin Paulsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut § 6

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut § 7

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

Informations- och diskussions-ärenden

§ 8

Rektor informerar om

• Proposition avseende högskolestyrelser.

• Förordnande av ledamöter i Blekinge Tekniska Högskolas (BTH:s) styrelse.

• Ronneby-grupp avseende BTH:s verksamhet i Ronneby.

Möte mellan företrädare från Ronneby kommun och BTH med anledning av styrelsens beslut att huvudcampus ska förläggas till Karlskrona.

• Möte med utbildningsminister Lars Leijonborg.

• Ny gymnasieutredning.

• Förlängt förordnande av rektor t. om 30 juni 2007.

 

Akademi sydost § 9

Rektor informerar om aktiviteter inom Akademi sydost. Slutrapport har presenterats från projekten Teknik IT respektive IT-stödsverksamhet. Styrelsen diskuterar tänkbara fortsättningar av projekt.

 

Huvudcampus karlskrona § 10

Förvaltningschef och rektor informerar om hur arbetet med att förbereda huvudcampus i Karlskrona planeras.

 

Organisations-frågor rörande it-stöd § 11

Rektor aviserar att han avser att genomföra omorganisation av IT-stödet inom BTH. Förslaget bygger på den organisationsidé som arbetats fram inom Akademi sydost.

Ordföranden föreslår att styrelsen delegerar till rektor att besluta om eventuella förändringar i organisationsplanen till följd av förändringar inom BTH:s IT-verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

 

 

Redovisning av aktuellt läge i bolognaarbetet, programutbudet samt nyinrättade program under 2006 § 12

Prodekanus för grundutbildningsnämnden informerar om

1. hur implementeringarna av den s.k. Bolognaprocessen respektive den nya förordningen fortskrider vid BTH.

2. hur utbildningsutbudet vid BTH förändrats under det senaste året.

Rektor informerar därutöver om diskussioner som pågår om att flytta verksamheten avseende ämnet litteraturvetenskap från BTH till Växjö universitet samt att ämnet elektroteknik vid Kalmar högskola införlivas i verksamheten vid BTH.

Mötet ajourneras för lunch.

Beslut om årsredovisning för budgetåret 2006 § 13

Bakgrund

Ekonomichefen förelägger styrelsen sektionernas och enheternas utgående balanser för 2006 enligt bilaga.

Av föredragning framgår;

- att årets ekonomiska resultat visar på ett ackumulerat överskott.

- att antalet registrerade studenter vid BTH under år 2006 uppgick till över 7000, vilket är fler än vad BTH tilldelats medel för att utbilda.

Beslut

Efter diskussion och frågor beslutar styrelsen i enlighet med förslaget

- att fastställa BTH:s årsredovisning för 2006 med möjlighet till redaktionella ändringar

- att fastställa sektionernas och enheternas utgående balanser för 2006 enligt bilaga

- att delegera till rektor att efter diskussion med sektions- och enhetschefer besluta om sektionernas och enheternas ingående balanser för 2007.

 

 

Beslut om budgetunderlag för perioden 2008-2010. § 14

Bakgrund

Ekonomichefen, förvaltningschefen och rektor föredrar ärendet. Av föredragningarna framgår

- att BTH för första gången sedan år 2000 genomför grundutbildning för mer än takbeloppet.

- att budgetunderlaget bygger på en reviderad utvecklingsplan.

- att samverkan inom Akademi sydost blir alltmer konkret.

Beslut

Efter diskussion beslutar högskolestyrelsen att fastställa budgetunderlag för perioden 2008-2010 enligt bilaga.

Remissvar avgivna under perioden 061121 - 070202 § 15

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning § 16

Ordföranden avslutar mötet kl. 15.15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Jöran Hoff Kerstin Paulsson

Bilagor:

- ”2. Disposition av myndighetskapitalet”

- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola avseende budgetåren 2008-2010 enligt promemoria U2006/9439/UH.

H-styr bilaga disposition av myndighetskapital 070215.pdf

Budgetunderlag 2008-2010 inkl tabeller beslutdoc.pdf

Redigera
Share Dela