Protokoll fört vid sammanträde (telefonkonferens) med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 29 augusti 2008 kl 13.15-14.05.

Plats: Telefonkonferens. Ett flertal ledamöter deltog via högtalartelefon från konferensrum Ankaret, Förvaltningshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande                          Akbar Seddigh

Rektor                                 Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen:

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

Nahid Shahmehri

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Eva Pettersson

Företrädare för de studerande:

Martin Bagge

Maria Bäcke

Joacim Petersson

Fackliga företrädare:

Mikael Åsman, SACO

Övriga:

Irene Bohman, miljösamordnare i Sydost, närvarande § 47

Lennarth Förberg, informationschef

Michael Mattsson, vicerektor

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten: Ingvar Claesson

Övriga: Claes Wohlin, prorektor; May Gulis, OFR; Ulla Johansson, tf förvaltningschef.

 

§ 44 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 45 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslår att föredragningslistan ändras: Ärende "Föregående mötes protokoll" lyfts ur agendan för att inkluderas vid nästa sammanträde. Ärende "Klimatneutral verksamhet på BTH" byter plats med "Omorganisationsprocess på sektionen för teknik". Föredragningslistan fastställs.

 

§ 46               Val av justeringsperson

Joacim Petersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 47               Adjungering av Irene Bohman, miljösamordnare i Sydost

Irene Bohman adjungeras till ärendet Klimatneutral verksamhet på BTH.

 

§ 48               Klimatneutral verksamhet på BTH

Irene Bohman, miljösamordnare i Sydost, sammanfattar underlaget "Policy och plan för klimatneutral verksamhet på BTH". Styrelsen diskuterar och fastslår vikten av att undersöka möjligheter till delfinansiering och samarbeten. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut enligt förslaget.

Styrelsen beslutar att fastställa bilagt förslag till policy och plan för klimatneutral verksamhet på BTH. Styrelsen delegerar till rektor att snarast påbörja arbetet med att förankra beslutet. En uppdelning önskas varvid policyn separeras från handlingsplanen, med en kontinuerlig utveckling och uppföljning av den senare.

 

§ 49               Omorganisationsprocess på sektionen för teknik

Rektor informerar om behovet av en organisationsförändring vid sektionen för teknik. Styrelsen diskuterar. Styrelsen uppdrar åt rektor att gå vidare med omorganisationsprocessen, innefattande rektors inrättande av en utredningsgrupp. Ett beslutsunderlag för processen bör tas fram till nästa styrelsesammanträde, 2008-10-03.

 

§ 50               Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet kl. 14.05.

 

Bilaga:

Policy och plan för klimatneutral verksamhet på BTH

 

Anna Tinnert

sekreterare

 

Justeras:

Akbar Seddigh        Joacim Petersson

Redigera
Share Dela