Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola

H-styr protokoll 070621.pdf

Tid: Torsdagen den 21 juni 2007, kl. 10.15 – 15

Plats: Utsikten samt sal 3248, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Lars Haikola

Företrädare för allmänna intressen:

Agneta Bladh

Michael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönsson

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

Företrädare för de studerande:

Mikael Karlsson

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Fackliga företrädare

Övriga

May Gulis, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Lennarth Förberg, informationschef

Ursula Hass, tillträdande rektor

Benny Lövström, dekanus för grundutbildningsnämnden,

närvarande § 50

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande § 48

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor, närvarande §§ 37-50, §§ 52-60

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen:

Nahid Shahmehri

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Företrädare för studerande:

Peter Bengtsson

Andreas Jacobsson

 

Sammanträdet öppnas § 37

Ordförande öppnar mötet kl. 10.15 och hälsar alla välkomna.

 

Adjungeringar till dagens möte § 38

Ordförande föreslår att tillträdande rektor, förvaltningschef, informationschef, prorektor och planeringssekreterare adjungeras till dagens möte. Nämnda adjungeras.

 

Fastställande av föredragningslista § 39

Reviderad föredragningslistan föreläggs styrelsen. Föredragningslistan fastställs enligt förslaget med undantag för att ärendet Akademi sydost läggs som sista ärendepunkt.

 

Val av justerare § 40

Agneta Bladh väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

Föregående mötes protokoll § 41

Föregående mötes protokoll föreläggs nämnden. Protokollet läggs till handlingarna.

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 42

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut § 43

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut § 44

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

Informations- och diskussions-ärenden (äger rum i sal 3248)

Allmän information

§ 45

- Rektor presenterar BTH:s historik, utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället.

- Prorektor föredrar utvecklingsplanen för BTH vilken även delas ut till styrelsen.

Ronnebygruppen § 46

Rektor informerar om Ronnebygruppen och dess verksamhet, vilken koncenteras till BTH:s medverkan i ett vattenskärningslaboratorium.

 

Huvudcampus karlskrona § 47

Förvaltningschef och rektor presenterar historik avseende BTH:s lokalisering och förelägger styrelsen det beslut i campusfrågan som föregående högskolestyrelse fattade 2006-12-01. Förvaltningschefen informerar om pågående arbete med att förbereda huvudcampus i Karlskrona.

 

Tertialbokslut § 48

Ekonomichefen föredrar ärendet. Information ges om bl a värdet av investeringar, låneram och myndighetskapital liksom att BTH sedan år 2006 utbildar fler studenter inom grundutbildningen än vad som täcks av statens anslag. Årets tertialbokslut vid BTH visar på ett fortsatt positivt ekonomiskt utfall. Styrelsen diskuterar.

Mötet ajourneras för lunch.

Beslutsärenden

Budgetrevision

§ 49

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Prognosen för 2007 visar i tertialbokslutet att ytterligare medel från myndighetskapitalet bör avsättas till verksamhet under 2007. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar fastställa förelagda förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget, att ur myndighetskapitalet avsätta 5 Mkr att disponeras av rektor för strategiska satsningar under 2007.

 

Huvudområden vid bth § 50

Dekanus för grundutbildningsnämnden föredrar ärendet. Information om införandet av huvudområde, enligt högskoleförordning gällande från 1 juli 2007, liksom BTH:s grundutbildningsnämnds förslag till huvudområden vid BTH presenterades vid sammanträde i styrelsen 2007-04-27. Dekanus presenterar förelagda förslag till inrättande av huvudområden vid BTH. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget (bilaga). Nationella kriterier avseende huvudområden enligt den examensordning som kommer gälla fr om 1 juli 2007 är ej fullt etablerade, varför styrelsen uppdrar åt dekanus för grundutbildningsnämnden att kontinuerligt återrapportera till styrelsen.

Utseende av prorektor vid bth § 51

Rektor föredrar ärendet. Nuvarande prorektors förordnande går ut 2007-09-30. Den arbetsgrupp som handlagt frågan föreslår, efter hörande av anställda och studenter, att nuvarande prorektor omförordnas kommande tre år.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att förordna professor Claes Wohlin som prorektor vid BTH under perioden

2007-10-01 – 2010-09-30.

Utseende av ledamöter i blekinge forskningsstiftelse, bfs § 52

Rektor föredrar ärendet inbegripet kort information om stadgar, ändamål och stiftare. Styrelsen föreläggs förslag till ledamöter i BFS. Michael Blomqvist tar upp frågan om ordförandeskap. Styrelsen diskuterar och avser vid senare sammanträde besluta om ny ordförande. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget,

- att styrelsen för BFS perioden 2007-07-01 – 2009-12-31 utgörs av Michael Blomqvist, Hans Hedman, Sture Hägglund, Ursula Hass, Claes Wohlin liksom Bernth Johnsson.

- att Michael Blomqvist tills vidare utses till ordförande och Ursula Hass utses till vice ordförande.

I detta beslut deltar ej Michael Blomqvist.

Fortsättning av centrumbildningen advances in lie group analysis, alga § 53

Rektor föredrar ärendet angående fortsättning av centrumbildningen Advances in Lie Group Analysis, ALGA.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget att ALGA under tiden för utvärdering tills vidare kvarstår som centrumbildning, dock längst t o m 2009-06-30.

 

Revidering av stadgar för blekinge studentkår § 54

Studeranderepresentanten, tillika ordförande för Blekinge studentkår, föredrar ärendet. Stadgarna för Blekinge studentkår föreslås revideras enligt förslag som förelagt styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa föreslagna stadgar, fastställda vid studentkårens medlemsmöte 2007-05-16.

Styrelsens arbetsformer

§ 55

Ordförande presenterar förslag till disposition för kommande sammanträden vilket bifalles. Strategisk verksamhetsutveckling utgör det huvudsakliga arbetet vid styrelsens sammanträden. Kommande 12 månader avses vid respektive sammanträde något/några teman särskilt diskuteras. Styrelsen diskuterar kring dess arbetsformer och fastslår nödvändigheten av ett elektroniskt projektverktyg. Förvaltningschefen informerar om det befintliga projektverktyg som kommer att uppdateras, vilket delvis är avsett för styrelsen. Ordförande sammanfattar. Ordföranden föreslår att styrelsen vid nästa sammanträde utser en vice ordförande.

Sammanträdestider för styrelsen § 56

Styrelsen beslutar om följande sammanträdestider:

- 1-2 oktober (internat, plats meddelas senare)

- 30 november

- 15 februari

Tillträdande rektor och förvaltningschef ges i uppdrag att vidare bereda datum för gemensamt styrelsemöte inom Akademi sydost (möjligheten att samköra nämnda möte med BTH:s styrelsesammanträde den 30 november prioriteras).

 

Remisssvar § 57

Remissvar avgivna under perioden 070418 – 070608 anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Adjungeringar § 58

Ordförande föreslår att styrelsen tills vidare adjungerar förvaltningschef, informationschef, prorektor samt sekreterare till styrelsens sammanträden. Ledamöterna bifaller förslaget.

Akademi sydost § 59

Rektor informerar om Akademi sydost. Historik, ett urval av avslutade och pågående delprojekt samt uppnådda resultat presenteras.

Avslutning § 60

Ordförande tackar rektor Lars Haikola för det arbete han har lagt ner under sin tid som rektor vid BTH och önskar honom lycka till i fortsättningen. Agneta Bladh, som installerade Lars Haikola som rektor 2001, uttrycker sin uppskattning till Lars Haikola för samarbetet inom Akademi sydost. Tillträdande rektor Ursula Hass välkomnas.

Rektor riktar ett särskilt tack till ledamot Mikael Karlsson som fullgjort sin mandattid i styrelsen.

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet.

Bilagor:

- Underlag för beslut i Högskolestyrelsen vid BTH om inrättande av huvudområden

Inrättande av huvudområden vid BTH, fastställt.pdf

- Blekinge Studentkårs stadga enligt medlemsmöte 2007-05-16

070626_stadgar BSK_hstyr.pdf

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Akbar Seddigh Agneta Bladh

Redigera
Share Dela