KALLELSE

2000-02-10

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med högskolans i karlskrona/ronneby styrelse den 18 februari 2000.

Tid: Fredagen den 18 februari 2000 kl 10.00-18.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslibyggnaden på Campus Gräsvik Valhallavägen 1, Karlskrona

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta i sammanträdet till Birgitta Grahm, 0455-385094, fax –385057 eller

e-post Birgitta.Grahm@for.hk-r.se omgående, dock senast onsdagen den 16 febr.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförandebeslut

8

Informations- och diskussionsärenden

./.

8.1

Aktuell information från rektor PER

8.2

Statusrapport; Högskolans ansökan om att bli tekniskt universitet PER

8.3

Rapport från Högskoleverkets besök gällande uvärdering av Högskolans kvalitets- och utvecklingsarbete BIA

./.

8.4

Karlshamnsprojektet – avrapportering PER

8.5

Uppföljande info om Learning Lab LBO

8.6

Information om studentdataföreningen FUKT och datanät till studentbostäder

TFR/PER

8.7

Miljöutbildning BIA

8.8

Lokalförsörjningen: Gräsvik – Annebo SON

8.9

Blekinge Forskningsstiftelse, aktuell information PER

./.

8.10

Rapport över granskning av högskolans studiedokumentationssystem

LADOK GEN

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om plan för internrevision GEN

./.

9.2

Beslut om sammanträdesdagar för 2000/2001 PER

./.

9.3

Revidering av Högskolans behörighets- och urvalsregler MHA

./.

9.4

Beslut om Högskolans årsredovisning SON, NBR

./.

9.5

Godkännande av ny styrelse för RSN, ansvarig för studentdatanät PER

10

Remissyttranden

./.

10.1

Remissyttrande: Rättssäker examination SON

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad, Ordförande

Per Eriksson, Rektor

Birgitta Grahm

E.u.

PER Per Eriksson

BIA Bengt Aspvall

NBR Niclas Bremström

SON Sven-Ove Nilsson

MHA Monika Hagström

TFR Thomas Fredriksson

GEN Gert Enoksson

LBO Lars Bourelius

Redigera
Share Dela