Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för högskolan i karlskrona/ronneby.

Tid: Fredagen den 6 oktober 2000 kl 09.30-13.30.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center. Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Per Eriksson, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Sture Hägglund, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot fr o m § 96

Företrädare för de studerande

Fredrik Jonsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Håkan Grahn, ledamot

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Bo Hedfors, ledamot

Jeanette Andreasson Sjödin, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

Företrädare för de anställda

Mikael Åsman, SACO

Lis-Marie Lindquist, TCO-OFR

Sammanträdet öppnas

§ 86

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslistan

§ 87

Föredragningslistan fastställes med följande justering:

Punkt 8.10 flyttas till sist på dagordningen, efter punkt 11.

Val av justerare

§ 88

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 89

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna med följande kommentar:

Behandlingen av miljöledningsdokumentet flyttas till nästa sammanträde (001204).

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 90

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 91

Ordförandebeslut 02 och 03 anmäls och läggs till handlingarna.

Aktuell information från rektor

§ 92

Ordförande inleder och gratulerar rektor till utnämningen som generaldirektör för det nyligen inrättade Verket för Innovationssystem.

Per Eriksson informerar styrelsen om:

· Glädjande siffror när det gäller tillväxten i Blekinge.

· SNS-konferens genomförd i Karlskrona

· Högskolans akademiska högtid den 24 november 2000

· Att han avser att lämna sitt uppdrag som rektor för Högskolan fr o m den 1 januari 2001. Detta p g a ovan nämnda utnämning.

Högskolans revisorsintyg

§ 93

Sven-Ove Nilsson informerar styrelsen om Högskolans revisorsintyg, bil 1.

Styrelsen uttalar sitt varma tack till organisationen för ett väl utfört arbete.

Regeringens budget- och forskningsprop

§ 94

Sven-Ove Nilsson redogör för tillämpliga delar av regeringens budgetproposition. Bil 2.

Ove Pettersson och Per Eriksson kommenterar forskningspropositionen.

Sammanfattningsvis poängterar man att:

· Forskarskolans tilldelning är klar för ytterligare 1 år

· Mälardalens högskola har fått eget vetenskapsområde i teknik

· Det har skett en förskjutning av regeringens satsningar från tillämpad forskning till grundforskning.

Höstens antagningssiffror

§ 95

Erik Hedberg orienterar styrelsen om höstens antagningsarbete och informerar om antagningsresultatet. Bil 3.

Styrelsen diskuterar problemet med vikande ansökningssiffror och de många studieavbrotten främst efter år 1.

Ledningen får i uppdrag att återkomma till nästa sammanträde (001204) med förslag till omedelbara åtgärder. Vidare önskar styrelsen att tid avsätts för diskussion om mera långsiktiga åtgärder så snart som möjligt nästa år.

Ledningen får i uppdrag att utarbeta en vision om hur grundutbildningsfrågan ska lösas.

Ekonomisk prognos för 2000

§ 96

Eva Pihlblad redogör för ekonomisk prognos 2000. En fördjupad ekonomisk prognos med kommentarer kommer att sändas ut till styrelsen snarast.

Per Eriksson informerar om lokalsituationen i Karlskrona; behålla lokalerna i Annebo under ytterligare en tid eller nybyggnation på Campus Gräsvik?

Efter en längre diskussion uttalar styrelsen att Per Eriksson och Sven-Ove Nilsson har förtroende att föra förhandlingarna med Karlskrona kommun i hamn på, för Högskolan, bästa sätt.

Information om Karlshamns-projektet

§ 97

Ove Pettersson informerar om Karlshamnsprojektet enligt bil 4.

Styrelsen önskar en ekonomisk rapport där resultatet ställs i förhållande till budget. Denna rapport kan ligga tillsammans med den fördjupade ekonomiska prognosen, som ska skickas ut enligt § 96.

Högskolans namn

§ 98

Per Eriksson lämnar en rapport om arbetet med Högskolans namnändring. Ett beslut från regeringen väntas under oktobermånad och namnbytet sker troligen vid årsskiftet.

Förnyelse av Högskolans kvalitets- och utvecklingsprogram

§ 99

Per Eriksson redogör för förslag till smärre förändringar i Högskolans kvalitets- och utvecklingsdokument. Bil 5.

En synpunkt som framkommer under den efterföljande diskussionen är att punkt 2.3 och 6:te strecksatsen ändras till: Uppriktighet – för att lära av fel.

Styrelsen uppmanas att, till rektor, inkomma med synpunkter inför utarbetandet av beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

Remiss: Mångfald i Högskolan, Tillträde till högre utbildning och Förslag till åtgärder avseende rekrytering

§ 100

Bengt Aspvall orienterar styrelsen om innehållet i rubricerad remiss.

Styrelsen diskuterar Högskolans svar med utgångspunkt från Aspvalls diskussionspunkter. Bil 6.

Ledningen får i uppdrag att besvara remissen med utgångspunkt från dagens diskussion.

Beslut om inrättande av CES och fastställande av stadgar

§ 101

Per Eriksson inleder och Ove Pettersson föredrar förslag till Allmänna administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid HK/R.

Styrelsen beslutar att fastställa reglerna, enligt bilaga 7, med följande tillägg:

· Rubrik: Tvister med anledning av riktlinjerna.

Tvister avgörs av rektor.

· Övrigt: ……varje enskild person, vilket generellt rekommenderas i samband med centrumets inrättande.

Styrelsen diskuterar behov av avtalsstexter i samband med inrättande av centrumbildningar vid Högskolan rent generellt.

Styrelsen beslutar att inrätta Centrum för elektronisk säkerhet (CES) och anta dess stadgar, enligt bil 8, till vilka man gör följande tillägg:

§ 5 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av Högskolans i Karlskrona/Ronneby styrelse.

§ 6 Immateriella rättigheter

Avtal om immateriella rättigheter skall föreligga för alla som arbetar inom centrumets verksamhet.

Valföreskrifter

§ 102

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till revidering av Föreskrifter för val av lärarrepresentanter i styrelser och nämnder vid HK/R. Bil 9.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om nya utbildningsprogram

§ 103

Bengt Aspvall föredrar förslag till beslut om inrättande av nya utbildningsprogram. Bil 10.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 104

Högskolans remissvar på departementsskrivelsen En ny eftergymnasial yrkesutbildning anmäls och läggs till handlingarna. Bil 11.

Rektors-tillsättningen

§ 105

I denna punkt deltar ej rektor Per Eriksson. I övrigt deltar endast styrelsens ledamöter och förvaltningschef Sven-Ove Nilsson.

Ordförande informerar styrelsen om det fortsatta arbetet med att finna ett förslag till ny rektor för Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Övrigt

Extra styrelsemöte

§ 106

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte den 8 november 2000 kl 17.00. Plats: ITS´seminarierum, Soft Center i Ronneby.

Avslutning

§ 107

Ordförande avslutar mötet kl 13.30.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jörgen Andersson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela