KALLELSE

2000-11-24

Välkomna!

Cristina Glad Per Eriksson

Ordförande Rektor

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse den 4 december 2000

Tid: Måndagen den 4 december 2000 kl 09.30-16.30.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslihuset på Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta till Birgitta Grahm, 0455-385094, fax –385057 eller

e-post Birgitta.Grahm@for.hk-r.se senast onsdagen den 29 november.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Aktuell information från rektor PER

8.2

Studieavbrott – orsaker JTO

./.

8.3

Skrivelse angående sakrevision i Blekinge Studentkår SON

./.

8.4

Skrivelse angående utbildning av ortopedingenjörer BIA

8.5

Rektors reflektioner PER

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om BTH:s budget för år 2001 SON

./.

9.2

Beslut om revidering av BTH:s kvalitets- och utvecklingsprogram PER

./.

9.3

Beslut om nytt namn för institutionen för arbetsvetenskap PER

9.4

Beslut om förslag till ny rektor för Blekinge Tekniska Högskola CGL

10

Remissyttranden

./.

10.1

Remissvar: Mångfald i högskolan, Tillträde till högre utbildning och Förslag till åtgärder avseende rekrytering

11

Övrigt

12

Avslutning

Birgitta Grahm

Sekreterare

eu

PER Per Eriksson

BIA Bengt Aspvall

SON Sven-Ove Nilsson

CGL Cristina Glad

JTO Jessica Torvaldsson

Redigera
Share Dela