Protokoll 2003-12-05

Tid: Fredagen den 5 december 2003 kl 09.30-14.15.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Doris Bohman, TCO/OFR

Övriga

Eva Pihlblad, ekonomichef §§45 och 46

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Eva Öresjö, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 36

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna. Hon inleder med att erinra om att detta är ett historiskt möte, hennes sista styrelsemöte som ordförande för BTH och det sista styrelsemötet med den sittande styrelsen.

Föredragningslistan

§ 37

Föredragningslistan fastställs enligt förslag men med följande justering i ärendeordningen:

8.1

9.1

9.2

8.2

9.3

Lars Haikola anmäler ett ärende, Ansökan om ändring av tilldelning av ersättningsbelopp för helårsstudent och helårsprestation. Styrelsen beslutar att behandla detta ärende under punkten 9.3.

Val av justerare

§ 38

Ove Ivarsen väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 39

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 40

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 41

Ordförandebeslut O 005/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 42

Lars Haikola informerar om:

· Till ny ordförande för BTH fr o m 2004 har regeringen utsett Karin Johansson. Personalrepresentanter i den nya styrelsen blir Claes Wohlin (omvald), Ingvar Claesson och Eva Pettersson (nyvalda). Ytterligare två representanter för allmänna intressen kommer att utses, som ersättare för Ylva Svenberg och Per Stenström.

· Ett stafettmöte mellan den gamla och nya styrelsen planeras till torsdagen den 12 februari 2004.

· Rekryteringen av de nya cheferna för de nya sektionerna är i stort sett klar. Beslut kommer att tas under v 50.

· Personalen på institutionen för Hälsa, Naturvetenskap och Matematik kommer att flyttas till Campus Gräsvik före årsskiftet.

· Angående professuren i vårdvetenskap: Avtalet med Karolinska institutet kommer inte att förlängas. Tjänsten kommer att utlysas efter årsskiftet.

· Avslag från UD på ansökan om forskningsmedel gällande Integrationsprocesser i östersjöområdet.

· Avslag från KK-stiftelsen på profilansökan i Maskinteknik.

· Utvärdering av civilingenjörsutbildningarna kommer att göras 2004.

· Högskoleutbildning i samarbete mellan högskolan i Kristianstad och IUC Industriellt Utvecklingscentrum har startats i Olofström.

Bengt Aspvall informerar från ett seminarium gällande Examensrättsutredningen.

Lars Haikola anmäler hyreskontrakt gällande BTHs lokaler i Karlshamn.

Beslut om inrättande av utbildnings-programmet Affärsinriktat utvecklingsarbete

§ 43

Jörgen Andersson föredrar förslag till beslut enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om att inrätta ämnet Informatik

§ 44

Jörgen Andersson föredrar förslag till beslut enligt bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Rapport från den tidigare aviserade arbetsgruppen för åtgärder m a a det ekonomiska läget

§ 45

Som en inledning till budgetdiskussionen rapporterar Lars Haikola om den rubricerade arbetsgruppens arbete.

Sven-Ove Nilsson redogör för

· studentsituationen

· kostnadssidan gällande framförallt lokalhyror och personalkostnader

Fastställande av budget för 2004

§ 46

Lars Haikola inleder och Eva Pihlblad föredrar förslag till budget enligt bilaga 3.

Eva Pihlblad lämnar ett förslag till ändring i missivets beslutsförslag gällande ersättningen i kr till institutionerna. Bilaga 3 A.

Lars Haikola anmäler skrivelsen ”Ansökan om ändring av tilldelning av ersättningsbelopp för helårsstudent och helårsprestation”. Bilaga 3 B.

Styrelsen uppmanar Lars Haikola att ta hänsyn till dessa synpunkter vid en kommande översyn av tilldelningssystemet.

Efter diskussion beslutar styrelsen att uppdra åt Lars Haikola

· att återkomma med ett nytt budgetförslag som följer de budgetdirektiv som tidigare har beslutats av styrelsen.

· att analysera år 2005 och visa hur verksamheten då ska komma i balans och visa på vilka åtgärder som behöver göras för att åstadkomma detta.

· att presentera förslagen vid styrelsemöte den 13 februari 2004.

Remissvar

§ 47

Remissvar avgivna under perioden 031002-031126 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 35

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 14.15 och tackar styrelse, rektor, förvaltning och övrig personal för ett intressant och förtroendefullt samarbete under de gångna sex åren.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Ove Ivarsen

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela