Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Måndagen den 12 februari 2001 kl 08.30-12.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, kanslibyggnaden på Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor, tf

Bengt Aspvall, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Fredrik Jonson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare

Lis Marie Lindquist, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Adjungerad

Lars Haikola, tillträdande rektor

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Företrädare för de studerande

Jenny Jacobsson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar styrelsen välkommen till en ny treårsperiod.

En kort presentationsrunda följer.

Lars Haikola, Högskolans tillträdande rektor adjungeras till dagens möte.

Fastställande av föredragningslistan

§ 2

Ordförande anmäler ett ärende under informations- och diskussionsärenden, 8.1a.

I övrigt fastställes föredragningslistan i befintligt skick.

Val av justerare

§ 3

Jeanette Andréasson Sjödin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Överenskommelse med fd rektor Per Eriksson

§ 6

Ordförande informerar styrelsen om en överenskommelse mellan avgående rektor Per Eriksson och BTH. Bil 1.

BTH:s organisationsplan och beslutsordning

§ 7

Ordförande inleder med att informera styrelsen om att Högskolans nuvarande organisationsplan och beslutsordning fastställdes av styrelsen den 19 februari 1999.

Sven-Ove Nilsson kommenterar dokumenten och redogör för vissa organisatoriska förändringar som har skett sedan beslutet togs.

Högskoleledningen får i uppdrag att omarbeta dokumenten och återkomma med förslag till beslut vid nästa sammanträde, den 4 maj.

Huvudmannaskapet för vårdutbildningarna

§ 8

Ordförande inleder och informerar om BTH`s avtal med Landstinget Blekinge gällande vårdutbildningar.

Sven-Ove Nilsson informerar om principöverenskommelse mellan Staten och Landstingsförbundet om ett statligt övertagande fr o m 2002 av huvudmannaskapet för landstingens vårdhögskoleutbildningar. Bil 2.

Budgetunderlag

§ 9

Sven-Ove Nilsson informerar om att Högskolan ska, till regeringen, lämna ett budgetunderlag för de närmaste 4 åren, 2002-2005.

Nilsson redovisar förändringar (bil 3) som har skett sedan förra årets budgetunderlag lämnades in, samt hur dessa påverkar årets budgetunderlag.

Han pekar på vikten av att bevaka, att BTH från staten kan erhålla den höga andel vårdforskningsmedel, som avtalet med Landstinget Blekinge innehåller.

Styrelsen uppdrar åt ordförande att ta beslut om BTH:s budgetunderlag för åren 2002-2005.

Skrivelse angående Gräsviks gymnastiksal

§ 10

Sven-Ove Nilsson informerar styrelsen om bakgrunden till skrivelsen från Karlskrona Idrotts Sektion. Bil 4.

Bengt Aspvall informerar om att en arbetsgrupp, där bl a personalchefen ingår, har bildats för att ta fram ett policyförslag gällande friskvårdande åtgärder för personal och studenter.

Styrelsen ställer sig positiv till initiativet och uppmanar förvaltningschefen att återkomma med en rapport om hur arbetet framskrider.

Rapport om Karlshamns-projektet

§ 11

Ove Pettersson ger en lägesrapport om projekt Karlshamn. Bil 5.

Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med dessa täta rapporter och uppmanar ledningen att återkomma med fortsatta, täta redovisningar.

Redovisning av internrevision 2000

§ 12

Gert Enoksson informerar om utförd internrevision och pekar på några förslag till förbättringar, som föreslås i dokumentet. Bil 6.

Ledningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av nämnda dokument.

I övrigt läggs rapporten till handlingarna.

Beslut om plan för internrevision 2001

§ 13

Gert Enoksson föredrar förslag till revisionsplan 2001. Bil 7.

Styrelsen beslutar att uppdra

· åt ledning och förvaltning att se över hur uppdraget bör se ut

och

· åt ordförande att ta beslut i frågan.

Beslut om vice ordförande

§ 14

Styrelsen beslutar att utse ledamoten Ylva Svenberg till vice ordförande i BTH:s styrelse.

Beslut om sammanträdesdagar för år 2001/02

§ 15

Förslag till sammanträdesdagar för BTH:s styrelse 2001 och det första 2002 fastställes enligt förslag. Bil 8.

Beslut om ledamöter och ordförande i Blekinge Forskningsstiftelse

§ 16

Ordförande ger styrelsen en kort information om Blekinge Forskningsstiftelse och föredrar förslag till beslut enligt bil 9.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och med följande tillägg (kursiv text): Ytterligare tre representanter utses av Högskolestyrelsens ordförande efter samråd med rektor och kontakt med företrädare för länet.

Årsredovisning och bokslut 2000

§ 17

Bengt Aspvall inleder och gör en övergripande föredragning av förslag till årsredovisning 2000 för Blekinge Tekniska Högskola. Bil 10.

Sven-Ove Nilsson föredrar resultatredovisningen vad gäller utbildningarna, Ove Pettersson vad gäller forskningen och Stefan Östholm vad gäller utveckling av näringsliv och samhälle.

Eva Pihlblad redovisar bokslutet.

Styrelsen beslutar att fastställa BTH:s årsredovisning enligt förslag och med redovisade korrigeringar/tillägg, bil 10 b.

Sven-Ove Nilsson får i uppdrag att göra vissa redaktionella rättelser innan dokumentet expedieras till regeringen.

Styrelsen uttalar ett varmt tack till administrationen för ett väl utfört arbete.

Remissyttranden

§ 18

Högskolans remissyttrande ”Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande”, bil 11, anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 19

Ordförande avslutar sammanträdet kl 12.00 och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jeanette Andréasson Sjödin

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela