Protokoll 2002-06-18

Tid: Tisdagen den 18 juni 2002 kl 08.30-10.15.

Plats: Guö Värdshus, Trensum, Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Jenny Nordgren, ledamot

Therése Olofsson, adjungerad

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Marie Sällström, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 36

Ordförande öppnar sammanträdet kl 08.30.

Styrelsen beslutar att adjungera Therése Olofsson, Blekinge Studentkår, till sammanträdet.

Föredragningslistan

§ 37

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 38

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 39

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 40

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 41

Lars Haikola ger en kort information om:

· BTHs akademiska högtid fredagen den 11 oktober.

· Att BTH har fått generell magisterexamensrätt.

· En grupp bestående av Thorsten Nybom, Jan-Evert Nilsson och Ove Pettersson arbetar med en ny universitetsansökan. Ett förslag beräknas vara klart till den 31 augusti.

· BTH anordnade den 31 maj en utbildningskonferens, dit alla utbildningsanordnare i regionen var inbjudna. Intresse visades även från departementshåll.

· En viss institutionsförändring planeras till den 1 januari 2003.

· Möte med utbildningsminister Thomas Östros.

Enkät gällande arbetsmiljön på universitet och högskolor

§ 42

Sven-Ove Nilsson informerar om en enkät angående arbetsmiljön på universitet och högskolor, framtagen under våren 2002 av SCB på uppdrag av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna gemensamt. Bil 1.

En mer fullödig rapport kommer under hösten. Styrelsen kommer då att få ytterligare information i ämnet.

Information om antal sökande till höstens program

§ 43

Sven-Ove Nilsson ger en kort information om antalet sökande till höstens program dels för riket i stort och dels för BTH. Se bilaga 2.

Beslut om fördelning av forskningsmedel

§ 44

Lars Haikola föredrar förslag till beslut om fördelning av forskningsmedel. Bilaga 3.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget och med tillägget att riktlinjer för ansökningsprocessen ska utarbetas av fakultetsnämnden.

Beslut om telefonmöte

§ 45

Styrelsen beslutar om ett telefonmöte den 13 augusti kl 09.00, för att fatta beslut om BTHs delårsbokslut.

Personalärende

§ 46

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut, bilaga 4.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget och med ändringen: Praxis har utvecklats till att ändå kunna skilja en person från en anställning utan angivande av orsak med ett avgångsvederlag på upp till två till tre årslöner……

Remissvar

§ 47

Remissvar avgivna under perioden 020425-020606 anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Nya examensämnen

§ 48

Lars Haikola anmäler förslag om att inrätta examensämnena Klinisk medicin och Folkhälsovetenskap, samt magisterprogram i Vårdvetenskap.

Styrelsen beslutar att delegera till ordförande att ta beslut i frågan.

Avslutning

§ 49

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 10.15 och önskar alla en skön sommar.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jörgen Andersson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela