Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 13 februari 2003 kl 09.30-15.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, kanslihuset på Campus Gräsvik i Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot ej § 10

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Ingalill Siggelsten, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

Nils Rydbeck, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Jenny Gustavsson, webbredaktör

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Ove Ivarsen, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande Karin Johansson öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Eftersom detta är det första sammanträdet med den nya styrelsen följer en presentationsrunda.

Föredragningslistan

§ 2

Punkten 9.6 Beslut om miljöpolicy för BTH flyttas till första ärende under beslutspunkterna.

I övrigt fastställs föredragningslistan enligt förslag.

Val av justerare

§ 3

Ingalill Siggelsten väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll granskas.

Jeanette Andreasson Sjödin anmäler att hon ej var närvarande vid det aktuella sammanträdet.

Protokollet läggs till handlingarna med ovanstående justering.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 6

Sven-Ove Nilsson informerar om vilka frågor som styrelsen ska ta beslut om enligt högskoleförordningen.

Lars Haikola informerar om

· Introduktionskonferens för nya styrelser på Högskoleverket den

8 mars.

· BTHs nya organisation, som trädde ikraft den 1 januari 2004

· Rektorsmötet den 28 januari 2004

Registrerade studenter vid BTH – en lägesrapport

§ 7

Tomas Johansson ger en lägesrapport om antal registrerade studenter i dagsläget.

Han konstaterar att den negativa söktrenden verkar vara bruten, men antalet studenter på de 3-åriga programmen är halverade. Antalet sökande från utomnordiska länder har ökat betydligt.

Beslut om miljöpolicy för BTH

§ 8

Pär Wallin föredrar förslag till miljöpolicy och miljömål för BTH samt redogör för miljöutredningen, som utförts på högskolan.

Styrelsen beslutar att fastställa miljöpolicy för BTH enligt förslag.

Bilaga 1.

Lars Haikola får i uppdrag att utforma miljömålen, samt återkomma och presentera dessa för styrelsen.

Styrelsemöten 2004/05

§ 9

Styrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdestider för 2004/05:

Torsdagen den 29 april 2004. Plats: Ronneby

Måndagen och tisdagen 21-22 juni 2004. Plats meddelas senare.

Måndagen den 30 augusti 2004. Plats: Karlskrona

Måndagen den 11 oktober 2004. Plats: Karlshamn

Fredagen den 10 december 2004. Plats: Ronneby

Fredagen den 11 februari 2005. Plats: Karlskrona

Beslut om vice ordförande

§ 10

Lars Haikola föredrar och föreslår Jöran Hoff som vice ordförande i BTHs styrelse under mandatperioden 2004-2006.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Jöran Hoff deltar inte i beslutet.

Beslut om årsredovisning 2003

§ 11

Lars Haikola inleder och presenterar förslag till årsredovisning 2003.

Sven-Ove Nilsson redovisar rättelser och kompletteringar gjorda efter att förslaget till styrelsen har lämnats. Bl a ska BTHs kompetensförsörjning under perioden 2003-2006 lämnas som en bilaga i årsredovisningen. Bilaga 2.

Eva Pihlblad föredrar BTHs årsredovisning och redovisar korrigeringar gjorda efter RRVs första granskning.

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen enlig förslag och med de redovisade rättelserna. Vidare får ledningen i uppdrag att göra vissa stilistiska korrigeringar innan dokumentet skickas till Regeringen.

Bilaga 3.

Eva Pihlblad föredrar också förslag till internbokslut och disposition av myndighetskapitalet. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om budget för 2004

§ 12

Lars Haikola inleder och redogör för arbetet med att ta fram en ny reviderad budget för 2004.

Eva Pihlblad föredrar förslag till budget 2004. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om budgetunderlag för 2005-07

§ 13

Lars Haikola föredrar förslag till budgetunderlag 2005-2007. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 14

Remissvar avgivna under perioden 031203-040204 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 15

Ordförande Karin Johansson avslutar sammanträdet kl 15.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Karin Johansson

Ingalill Siggelsten

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela