Förslag till föredragningslista vid ordinarie styrelsemöte tisdagen den 19 juni kl 08.30 2001.

plats: guö värdshus.

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Beslutsärenden

8.1

Utseende av prorektor för Blekinge Tekniska Högskola CGL

./.

8.2

Beslut om upphörande av att ge gymnasielärarutbildning i dess nuvarande form vid BTH LTH

9

Informations- och diskussionsärenden

9.1

Allmän information från rektor LTH

./.

9.2

Organisation och beslutsordning SON

./.

9.3

Information om Karlshamnsprojektet HGY

9.4

Information om GU Medieteknik med inriktning mot interaktiva system 120 p

PEK

./.

9.5

BTH:s ekonomiadministrativa värde avseende år 2000 SON

10

Remissvar

./.

10.1

Departementspromemorian Samverkan mellan skola och arbetsliv. Om möjligheterna med lärande i arbete.

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

PEK Peter Ekdahl

HGY Henrick Gyllberg

Redigera
Share Dela