Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Torsdagen den 29 april 2004 kl 09.30-13.00.

Plats: ”Stora konferensen” vån 2 etapp 6 Soft Center Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot ordf §§ 16-32 och 34-39

Rektor

Lars Haikola, ledamot

   

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot ordf § 33

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Henric Johnson, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

   

Fackliga företrädare

Eva Wernersson, SACO

   

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor ej § 36

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

   

Frånvarande:

Ove Ivarsen, ledamot

Nils Rydbeck, ledamot

Reza Hatami, TCO/OFR

 

 

Sammanträdet öppnas

§ 16

Ordförande Karin Johansson öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

   
   

Föredragningslistan

§ 17

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

   

Val av justerare

§ 18

Eva Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 19

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 20

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Rektor informerar

§ 21

Lars Haikola informerar:

· Från budgetdialogen den 2 mars med regeringen.

· Om tre remisser som ska besvaras:

-Tre vägar till den öppna högskolan SOU 2004/29. Besvaras senast den 14 juni

-En ny doktorsutbildning – Kraftsamling för exellens och tillväxt SOU 2004:27. Besvaras den 7 juni.

-Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning Ds 2004:2. Besvaras den 9 juni.

· Från avrapporteringsmöte med Ulf G Lindén.

· Från sydostsamverkansmöte med universitetet i Växjö och högskolan i Kalmar.

· Blekinge Studentregion 2005 – ett samarbete mellan Blekinges kommuner.

· Från ett möte med Öresundsuniversitetet den 25 mars.

· Netlearning – högskolans hittills största konferens 10-12 maj 2004. Ett samarbete mellan BTH, Rådet för Högre Utbildning, Nätuniversitetet och Vetenskapsrådet.

   
   

Revisionsberättelse och revisionsrapport

§ 22

Sven-Ove Nilsson informerar om Riksrevisionens revisionsberättelse och revisionsrapport gällande BTHs årsredovisning 2003. Bilaga 1.

   
   

Skrivelse från S-kvinnor

§ 23

Lars Haikola anmäler ett brev från S-kvinnor i Bräkne-Hoby ang kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen. Bilaga 2.

Brevet kommer att besvaras och svaret redovisas på ett kommande möte.

   
   
   

Upphandling av långtidsanalys

§ 24

Lars Haikola inleder med att erinra styrelsen om beslutet att göra en långtidsanalys av för- och nackdelar med att BTH finns på tre olika campus, samt att upphandla tjänsten av en konsult med erfarenhet av högskolefrågor.

Sven-Ove Nilsson rapporterar att upphandlingen är klar, ett stockholmsföretag, Metamatrix, har fått uppdraget. En preliminär rapport ska vara klar till den 19 maj och uppdraget ska föredras för styrelsen vid mötet i juni.

   
   

Beslut om miljömål

§ 25

Sven-Ove Nilsson anmäler rektorsbeslut 055/04 Beslut om miljömål för BTH.

Styrelsen beslutade om miljöpolicy för BTH vid sitt föregående möte och gav rektor i uppdrag att fastställa miljömålen.

Beslutet läggs härmed till handlingarna. Bilaga 3.

   
   

ALGA centrumbildning

§ 26

Lars Haikola redogör för förslag om inrättande av en centrumbildning, ALGA. Bilaga 4.

Ett förslag till beslut kommer att föreläggas styrelsen till nästa möte.

   
   

Arbetsgrupp för revidering av BTHs ekonomiska tilldelningsmodell

§ 27

Lars Haikola informerar om R-beslut 048/04 om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över BTHs ekonomiska tilldelningsmodell, samt redogör för bakgrunden och för direktiven till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av ekonomichef Eva Pihlblad samt universitetslektorerna Anders Hederstierna och Michael Mattsson. Studenterna har beslutat att avstå från att medverka i gruppen.

Arbetet kommer att redovisas för styrelsen på mötet i juni.

   
   

Sökande till sommarens och höstens utbildningar

§ 28

Tomas Johansson informerar om preliminära ansökningssiffror inför höstens antagning. Bilaga 5.

Han konstaterar sammanfattningsvis:

· att förstahandssökande har ökat med 25% (med 3,6% i riket)

· att civilekonomprogrammet har ökat mest

· att det verkar gå oförändrat bra för Fysisk planering, Sjuksköterskeprogrammet och Medieteknikprogrammet

· att de nya programmen Digitala spel och Spelprogrammering har lockat många sökande

· att det är ett fortsatt lågt intresse för data/elektro, utom för IT-säkerhet, samt för civilingenjörsprogrammen

· att det är ett högt söktryck från utländska studenter till magisterprogrammen

samt

· att prognosen 3000 hst verkar hålla.

   
   

Budgetuppföljning

§ 29

Eva Pihlblad informerar om det ekonomiska läget. Refererande till föregående information om en liten ökning av studenter, konstaterar hon att ekonomin utvecklas i en positiv riktning.

   
   

Revidering av organisationsplan och beslutsordning

§ 30

Sven-Ove Nilsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Bilaga 6.

   
   

Revidering av BTHs valföreskrifter

§ 31

Sven-Ove Nilsson föredrar ärendet.

Efter diskussion och framförda synpunkter på dokumentet beslutar styrelsen om bordläggning.

Ledningen uppmanas att återkomma med ett nytt förslag till nästa sammanträde.

   
   

Beslut om konsekvens-ändringar

§ 32

Karin Johansson föreslår att Sven-Ove Nilsson får i uppdrag att göra erforderliga konsekvensändringar, med anledning av BTHs nya organisation, i BTHs styrdokument.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 

____________________________________________

 

Under nästa punkt 9.4 Utseende av ledamot i Blekinge Forskningsstiftelse lämnar Karin Johansson över ordförandeskapet till vice ordförande Jöran Hoff.

____________________________________________

   
   

Utseende av ledamot i Blekinge Forskningsstiftelse

§ 33

Lars Haikola föredrar ärendet och föreslår Karin Johansson på den vakanta posten i styrelsen för Blekinge Forskningsstiftelse under resten av mandatperioden t o m 2005-02-28.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

______________________________________________

   
 

Karin Johansson återupptar ordförandeskapet.

 

______________________________________________

   

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapport

§ 34

Sven-Ove Nilsson föredrar ärendet. Bilaga 7.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar också om omedelbar justering av § 34.

   
   

Revidering av BTHs anställningsordning och fastställande av bilaga till anställnings-ordningen

§ 35

Sven-Ove Nilsson föredrar ärendet. Bilaga 8.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

   
   

Process för att utse prorektor vid BTH

§ 36

Lars Haikola föredrar ärendet. Bilaga 9.

Styrelsen beslutar enligt förslag

· att tillsätta en arbetsgrupp bestående av

Karin Johansson, ordf

Eva Pettersson

Ingvar Claesson

en student som utses av Blekinge Studentkår

· att uppdra åt arbetsgruppen att välja det sätt på vilket de vill höra lärarna, övriga anställda och studenterna i frågan

· att arbetsgruppen ska redovisa sitt förslag till förordnande av prorektor fr o m 2004-10-01 vid styrelsens sammanträde 21-22 juni 2004.

Vidare beslutar styrelsen att de fackliga organisationerna ska hållas fortlöpande informerade.

   
   
   
   

Remissvar

§ 37

Remissvar avgivna under perioden 040304-040419 anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Inrättande av utbildnings-programmet Master of Business Administration

§ 38

Benny Lövström föredrar ärendet. Bilaga 10.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

   
   

Avslutning

§ 39

Ordförande Karin Johansson avslutar sammanträdet kl 13.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

_______________________________ ________________________________

Karin Johansson

Jöran Hoff

Ordförande §§ 16-32 och 34-39

Ordförande § 33

______________________________

Eva Pettersson

Justerare

 

Protokollet i pdf-format

prot040429.pdf

Redigera
Share Dela