Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 30 augusti 2002 kl 09.30-12.15.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center, Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Therése Olofsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Thomas Eggers, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 51

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till Thomas Eggers, facklig företrädare för TCO/OFR, som idag deltar som ersättare för Reza Hatami.

Föredragningslistan

§ 52

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 53

Ove Ivarsen väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 54

Protokoll från sammanträde den 18 juni anmäls och läggs till handlingarna.

Protokoll över per capsulambeslut den 10 juli anmäls och läggs till handlingarna med följande justering i § 50 rad 1: Vid senaste styrelsemötet (020618) fattades beslut………

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 55

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 56

Ordförandebeslut nr 002/02 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 57

Lars Haikola ger en kort information om:

· BTHs akademiska högtid den 11 oktober

· Invigning av BTHs nya bibliotek den 13 september

· Dekanus för grundutbildningsnämnden Claes Wohlin har lämnat in ansökan om entledigande från uppdraget. Fyllnadsval kommer att hållas och under tiden går vice ordförande Clares Jogreus in som dekanus.

Universitets-ansökan – strategisk plan

§ 58

Lars Haikola informerar om arbetet med Högskolans strategiska plan och om upplägget på BTHs universitetsansökan.

En arbetsgrupp bestående av vicerektor Ove Pettersson, universitetslektor Jan-Ewert Nilsson och docent Thorsten Nybom har haft i uppdrag att formulera en ansökan för BTH.

Ove Pettersson inleder och ger en sammanfattning av uppdraget.

Jan-Ewert Nilsson redogör för ansökan mer i detalj.

Efter en stunds diskussion konstaterar man bl a att vårdforskningen har fått alltför litet utrymme. Rektor tar till sig den och övriga synpunkter i det fortsatta arbetet med universitetsansökan.

Styrelsen ställer sig positiv till ansökan, som har en nyskapande universitetsprofil. Den bygger på en vision av den utveckling BTH skulle få som universitet och utgår ifrån BTHs verksamhetsidé. Inriktningen är fortfarande tillämpad IT och utveckling av näringsliv och samhälle.

Sökande till höstens utbildningar

§ 59

Sven-Ove Nilsson informerar om höstens antagningssiffror.

Sammanfattningsvis konstaterar han att tendensen är fortsatt nedåtgående, men att rekryteringen kan uppnå samma nivå som i fjol.

Information om alumniverksam-heten vid BTH

§ 60

Stefan Petersson informerar om alumniverksamheten vid BTH.

Delårsbokslutet

§ 61

Eva Pihlblad redogör för BTHs delårsbokslut för första halvåret 2002.

Hon pekar på några punkter som har bidragit till det goda resultatet:

· En bra prestationsgrad

· Sommarkursverksamheten

· BTH fick fler studenter än förväntat

· Åtstramningen i höstat har gett effekt

Styrelsen konstaterar sammanfattningsvis att en väl fungerande ekonomifunktion, god kommunikation från ledningen ut i organisationen angående vikten av åtstramningar, samt en gedigen arbetsinsats av hela organisationen, har bidragit till det goda resultatet. Ett stort tack för detta framförs.

Inriktning av budgetarbetet

§ 62

Lars Haikola inleder och Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Fastställande av Blekinge Studentkårs stadgar

§ 63

Maria Larsson föredrar förslag till beslut enligt bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remissvar

§ 64

Remissvar ”För en öppen högskola” anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Ändrad plats för nästa styrelsemöte

§ 65

Styrelsen beslutar att förlägga styrelsemötet den 7 oktober till Karlshamn. Då önskar man en information av Karlshamns kommun om lokalfrågan.

Avslutning

§ 66

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 12.15.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Ove Ivarsen

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela