Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Tid: Fredagen den 31 mars 2000 kl 08.30-12.00.

Plats: Seminarierummet på ITS i Ronneby.

Närvarande:

Ordförande Cristina Glad, ledamot

Rektor Per Eriksson, ledamot

Företrädare för allmänna intressen:

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Ylva Svenberg, ledamot t o m § 37

Marie Sällström, ledamot

Företrädare för de studerande:

Fredrik Månsson, ledamot

Fredrik Jonsson, ledamot

Företrädare för verksamheten:

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Företrädare för de anställda:

Mikael Åsman, SACO

Lis-Marie Lindquist, TCO/OFR

Övriga Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor

Ove Pettersson, vicerektor

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen:

Bo Hedfors, ledamot

Sture Hägglund, ledamot

Företrädare för de studerande:

Jenny Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten:

Håkan Grahn, ledamot


 

§ 25 Sammanträdet öppnas

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 08.30 och hälsar alla välkomna.

§ 26 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

Punkt 9.4: Byte av programansvarig institution för utbildningsprogrammet Medieteknik.

Övrigt: Information om forskningsnämndens föreläsningsserie.

§ 27 Val av justerare

Åke Uhlin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 28 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 29 Inkomna och avgivna skrivelser

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

§ 30 Rektors delegationsbeslut

Rektor har inte fattat några delegationsbeslut under den innevarande perioden.

§ 31 Ordförandebeslut

Ordförande har inte fattat några delegationsbeslut under den innevarande perioden.

§ 32 Aktuell information från rektor

Rektor ger en kortfattad information bl a om status i forskningsmedelsdiskussionen och om innehållet i regeringens IT-proposition.

§ 33 Rektors delegation till prorektor och vicerektorer

Rektor informerar om sin delegation av ansvarsområden till prorektor och vicerektorer, bil 1:

Prorektor Bengt Aspvall - ansvar för grundutbildning och kvalitetsfrågor

Vicerektor Ove Pettersson - ansvar för forskning och forskarutbildningsfrågor

Vicerektor Svante Carlsson - ansvar för utveckling av näringslic och samhälle, samt för enheten för Externa relationer.

Åke Uhlin väcker frågan om rektorsvalet hösten 2001. Ordförande förbereder ärendet, och frågan kommer att aktualiseras vid styrelsens sammanträde i maj eller juni.

§ 34 Karlshamnsprojektet - statusrapport

Ove Pettersson inleder och Henrick Gyllberg lämnar en lägesbeskrivning över Karlshamnsprojektet. Bil 2.

Gyllberg nämner att den 25 april kan man få en första indikation på sökande till programmen i Karlshamn genom en mycket preliminär statistik från VHS.

Sammanfattningsvis: Projektet fortlöper väl, men kräver en fortsatt noggrann uppföljning. Styrelsen ser fram emot en återrapportering vid nästa sammanträde den 19 maj.

§ 35 Budgetunderlag 2001-2004

Sven-Ove Nilsson informerar om Högskolans, till regeringen inlämnade, budgetunderlag för åren 2001-2004. Bil 3.

§ 36 Miljöutbildning

Miljöutbildning för Högskolans styrelse, ledning och ledningsgrupp fastställs till  den 19 maj 2000 kl 13.30 enligt bilagt program. Bil 4.

§ 37 Inrättande av professurer

Per Eriksson föredrar förslag till inrättande av professurer enligt bilaga 5.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget.

I fortsättningen skall dock följande gälla:

I institutionens förslag till inrättande av professorstjänst ska motivation, inriktning och finansiering klart framgå.

I annonsering av professorstjänst skall vidare professors roll i utbildningen betonas och finansieringsfrågan klargöras.

Information om ovanstående punkter, gällande de beslutade professurerna, redovisas vid styrelsens sammanträde den 19 maj.

§ 38 Högskolans namn

Per Eriksson föreslår nytt namn på Högskolan i Karlskrona/Ronneby enligt följande prioritering:

1. Blekinge Tekniska Universitet

2. Blekinge Tekniska Högskola

3. Blekinge Högskola

Namnbytet kommer att ske under hösten 2000.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 

Ledamot Marie Sällström anmäler följande anteckning till protokollet:

Om vi inte erhåller status som universitet är det min uppfattning att högskolan borde heta Blekinge högskola.

Högskoleledningen får i uppdrag att verkställa ovanstående.

§ 39 Programansvar Medieteknik

Bengt Aspvall anmäler byte av programansvarig institution för utbildningsprogrammet Medieteknik.

(Se § 124 991202).

Ordförande får i uppdrag att besluta i frågan när ett skriftligt underlag föreligger.

§ 40 Remissyttrande KY-utbildning

Per Eriksson inleder och Kjell-Göran Åkesson föredrar Högskolans yttrande över betänkandet Kvalificerad yrkesutbildning, bil 6.

Ordförande tackar för informationen och yttrandet läggs till handlingarna.

§ 41 Övrigt Föreläsningsserie

Åke Uhlin informerar om forskningsnämndens föreläsningsserie Högskolans roll i samhället. Bil 7.

Professorsinstallation

Ordförande informerar helt kort om planerad akademisk högtid med installationsföreläsningar, doktorspromovering och professorsinstallation den 18 maj. I direkt anslutning till detta ger forskningsnämnden den tredje föreläsningsomgången i ovan nämnda föreläsningsserie.

§ 42 Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet kl 12.00.


 

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

 

Justeras

Cristina Glad Åke Uhlin

Ordförande Justerare

Redigera
Share Dela