Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Måndagen 15 juni, kl. 13.00 - 14.30

 

Plats: Halltorps gästgiveri, Öland

 

Närvarande:

Ordförande

Rektor

Akbar Seddigh

Ursula Hass

 

 

Företrädare för allmänna intressen

 

 

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

 

 

Företrädare för de studerande

 

 

Företrädare för verksamheten

 

Martin Bagge

Maria Bäcke

Joacim Petersson

 

Ingvar Claesson

Göran Broman

Eva Pettersson

 

Fackliga företrädare

 

 

Övriga

 

May Gulis

Mikael Åsman

 

 

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Lennarth Förberg, informationschef

Noél Holmgren, högskoledirektör

Eva Pihlblad, ekonomichef §55

Claes Wohlin, prorektor

 

 

Frånvarande:

 

 

Företrädare för allmänna intressen

 

 

 

 

Kalle Sandström

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

Sammanträdet öppnas

§ 43

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista

§ 44

Föredragningslistan fastställs enligt förslaget.

 

 

Val av justerare

§ 45

Håkan Eriksson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll

§ 46

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Inkomna och avgivna skrivelser

 

§ 47

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna. GU-prognosen (drnr: BTH 24-471-2009) delades ut på mötet.

 

 

Avgivna remissvar

§ 48

Förteckning över avgivna remissvar anmäls och läggs till handlingarna.

 

Ordförandebeslut

 

 

 

Rektors delegationsbeslut

§ 49

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

 

§ 50

Rektors delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

 Information från rektor

§ 51

Rektor informerar om:

  • Övergripande: Besök av IVA:s VD, verksamhetsuppdrag och budgetar klara till sektioner och enheter, ledningsrådsinternat med strategi, SWOT och insatser.
  • Student: GU-prognos till departementet (besked denna vecka om höjt tak), avgifter för studenter från andra länder än ESS-området införs (2010, 2011), kårobligatoriet avskaffas 2010, examensfest för studenter 5 maj.
  • Personal: Högskoledirektör Noél Holmgren lämnar BTH, arbetsmiljöarbetet fortsätter, Vicky Johnson Gatzouras är anställd som kvalitetssamordnare, BTH-ruset med ca 100 deltagare 7 maj.
  • Partners och pengar: East West Transport Corridor (beviljat totalt ca 60 mkr), KK-stiftelsens profiler starka och i världsklass (BESQ en av tre utvärderade).

 

 

 

ProVision

§ 52

Göran Broman redogör för arbetet med att få igång delprojekten inom satsningen och tillsätta projektledare. Ett samproduktionsråd har inrättats. Web-sida knuten till projektet finns nu upprättad. Projektledningen för dialog med företrädare för KK-stiftelsen för att utveckla och säkerställa projektets infrastruktur.

 

 

 

 

 

 

Campus 2010

 

 

 

 

§ 53

Högskoledirektör Noél Holmgren redogör för att nybyggnationen går enligt planering och tidsplan. När det gäller ombyggnaden redogörs för tillfälliga omflyttningar på grund av renoveringsarbete. Utrymning av byggnad norra flygeln ska ske VT 2010. Följande projekt finns i samband med Campus 2010:

- Visionsgruppen campus 2010,

- Gemensamma teknikplattformar,

- Inpassering och låssystem,

- "student way of life",

- inredningsprojekt,

- trådlöst nät, nytt telefonisystem,

- café, restaurang samt

- skyltprojekt.

 

 

 

 

 

 

Mål för BTH innovation

 

 

 

 

 

 

Ekonomirapport för första tertialen

 

 

 

 

 

ALGA:s verksamhet och organisation

 

 

 

 

§ 54

Rektor redogjorde för förslag till mål för BTH Innovation. Styrelsen uttryckte sitt stöd för målen.

 

 

 

 

 

§ 55

Ekonomichef Eva Pihlblad redogjorde för ekonomirapport för tertialen.

 

 

 

 

 § 56

Bakgrund

Rektor redogjorde för bakgrund och förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt förslag:

 

- att ING (Sektionen för ingenjörsvetenskap) tar det fulla ekonomiska ansvaret från och med 1 juli 2009 för den verksamhet som idag bedrivs inom ALGA samt

 

- att ALGA kvarstår som centrumbildning till och med 31 december 2009 i syfte att få till stånd samgående med FCC (Fraunhofer - Chalmers center för industrimatematik) - om detta inte lyckas föreslås att ALGA upphör som centrumbildning per detta datum.

 

 

 

 

 

 

 

Organisationsplan och beslutsordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

§ 57

Bakgrund

Högskoledirektör Noél Holmgren redogjorde för förslag till revidering av Organisationsplan och beslutsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa organisationsplan och beslutsordning med ändring av formulering "9 föreslå fördelning av fakultetsanslaget" (3. Organ för utbildning, forskning samt utveckling av näringsliv och samhälle) till "9 föreslå fördelning av fakultetsanslaget med hänsyn tagen till rektors strategiska medel".

 

 

§ 58

Inga övriga punkter finns anmälda.

 

 

 

 

Avslutning

 

 

 

 

 

     § 59

     Ordföranden avslutade mötet 14.30 och  tackade ledamöterna för deras insatser.

 

 

 

 

 

________________________

Magnus Ekblad

sekreterare

 

 

 

Justeras                       

Akbar Seddigh    

 

Håkan Eriksson

 

Organisationsplan och beslutsordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela