KALLELSE

2001-04-26

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse den 4 maj 2001.

Tid: Fredagen den 4 maj kl 09.30-16.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling Soft Center etapp 6, Ronneby.

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta till Birgitta Grahm, 0455-385094, fax –385057 eller

e-post Birgitta.Grahm@bth.se senast onsdagen den 2 maj fm.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

./.

8.1

Revisionsberättelse för BTH SON

8.2

Redovisning av åtgärder föranledda av internrevision för år 2000 SON/LTH

./.

8.3

Friskvårdspolicy UJO

8.4

Karlshamnsprojektet HGY

8.5

Lärarutbildningen vid BTH LTH

./.

8.6

Prognos för grundutbildningen, per den 31 mars, vid BTH SON

./.

8.7

Organisationsplan och beslutsordning för BTH LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Antagningsordning för grundläggande högskoleutbildning vid BTH EHE

./.

9.2

Internbokslut för 2000 och omdisponeringar mot reserven EPI

./.

9.3

Prorektor vid BTH SON/LTH

./.

9.4

Remissvar: Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen LTH

10

Remissyttranden

./.

10.1

Åtgärder mot diskriminering i högskolan

./.

10.2

Advantage Sweden – Insatser för ökad rekrytering av utländska studenter till den svenska högskolan, SOU 2000:92

./.

10.3

Högskolans ledning

./.

10.4

Högskolans styrning

./.

10.5

Kommissionens förslag till det sjätte ramprogrammet 2002-2006

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

eu

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

UJO Ulla Johansson

EHE Erik Hedberg

HGY Henrick Gyllberg

Redigera
Share Dela