Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Måndagen den 4 december 2000 kl 09.30-18.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad

Rektor

Per Eriksson, ledamot t o m § 124

Företrädare för allmänna intressen

Sture Hägglund, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot t o m § 122

Lars-Åke Henriksson, ledamot t o m § 124

Jeanette Andreasson Sjödin, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Jonsson, ledamot

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Håkan Grahn, ledamot

Företrädare för de anställda

Mikael Åsman, SACO

Lis-Marie Lindqvist, TCO-OFR

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor t o m § 124

Birgitta Grahm, sekreterare t o m § 124

Frånvarande:

Bo Hedfors, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 108

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslistan

§ 109

Föredragningslistan fastställes med följande justering och tillägg:

· Punkten 9.4 läggs som sista ärende och punkten 8.5 närmast före.

· Punkten 10.1 läggs före beslutspunkterna

Tillägg: 8.6 Information om miljöarbetet.

Justeringsperson

§ 110

Fredrik Månsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 111

Föregående mötets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 112

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 113

Ordförandebeslut 004 anmäls och läggs till handlingarna.

Aktuell information från rektor

§ 114

Rektor informerar helt kort om:

· Den akademiska högtiden den 24 november med bl a professors-installationer.

· Rektor hoppas att totalt 30 professorer kommer att vara knutna till BTH vid årsskiftet 2000/01.

· Nätbaserad utbildning i form av lärcentra i Sölvesborg och Olofström.

· TelekomCity Prize.

· Lokaldiskussionerna med Karlskrona kommun gällande Campus Gräsvik fortsätter.

Studieavbrott - orsaker

§ 115

Sven-Ove Nilsson inleder och Jessica Toreld redovisar resultatet av en enkät gjord på studieavbrott/avhopp från studieprogram 1998 och 99. Bil 1.

Efter en lång diskussion sammanfattar ordförande:

En ny tid ställer nya krav på högskolan och en examen är viktig särskilt ur ett internationellt perspektiv. Ledningen får i uppdrag att återkomma med förslag till handlingsplan för de fortsatta diskussionerna om hur studenterna ska kunna behållas och ta ut sin examen på BTH.

Sakrevision i BSK

§ 116

Sven-Ove Nilsson informerar om skrivelse angående sakrevision vid Blekinge Studentkår. Fredrik Jonsson kommenterar skrivelsen och medger att det finns vissa brister i rutinerna. Skrivelsen, bil 2, läggs till handlingarna.

Utbildning av ortopedingenjörer

§ 117

Prorektor Bengt Aspvall informerar och kommenterar skrivelse från Landstinget Blekinge angående utbildning av ortopedingenjörer.

Miljöarbetet

§ 118

Bengt Aspvall ger styrelsen en kort information om det fortsatta arbetet med Högskolans miljöpolicy-dokument.

Aspvall har för avsikt att återkomma med ett förslag till beslut under våren 2001.

Remissyttrande

§ 119

Högskolans remissvar på Mångfald i högskolan, Tillträde till högre utbildning och Förslag till åtgärder avseende rekrytering anmäls och läggs till handlingarna.

Nästa styrelsemöte

§ 120

Ordförande informerar ledamöterna om att i anslutning till nästa styrelsemöte (den 12 febr 2001) kommer ett gemensamt möte mellan den avgående och tillträdande styrelsen att hållas. Ordförande återkommer med ett programförslag.

Revidering av BTH:s kvalitets- och utvecklings-dokument

§ 121

Per Eriksson föredrar förslag till revidering av BTH:s kvalitets- och utvecklingsdokument, bil 3.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Nytt namn för IAR

§ 122

Per Eriksson föredrar förslag till nytt namn på institutionen för arbetsvetenskap, bil 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att gälla fr o m 1 januari 2001 och med följande förtydligande:

· Att kompetensen i medieteknik finns vid denna institution.

· Att det finns en ambition att vidareutveckla ämnet.

Budget för 2001

§ 123

Sven-Ove Nilsson inleder och Eva Pihlblad föredrar förslag till budget för 2001. Bil 4.

Efter diskussion beslutar styrelsen

· att fastställa budget för 2001 i enlighet med förslaget

· att anslå 2 Mkr av myndighetskapitalet som garantipengar för arbete med tillväxtavtalet enligt punkten 9 i budgeten.

Tillägg till beslutet:

Styrelsen uttalar att budgeten tydligt visar på den expansion som BTH med nödvändighet står inför för att få balans i ekonomin. För att detta ska uppnås måste expansionen bli större än vad budgeten indikerar, och detta kräver att BTH nästa år fokuserar på:

· Ökad rekrytering av studenter

· Kraftfulla åtgärder för att moverka studieavbrott

· Ökad satsning på personalrekrytering

Jämställdhetskopplingen i institutionernas/enheternas verksamhetsplaner diskuteras.

Ordförande sammanfattar diskussionen sålunda:

Styrelsen förväntar sig att institutionerna/enheterna fortsättningsvis kompletterar sina verksamhetsplaner med jämställdhetsmål, vilka ska kunna kopplas till årsredovisningen.

Rektors reflektioner

§ 124

Per Eriksson, avgående rektor för Blekinge Tekniska Högskola, för fram några viktiga frågor och värdering inför framtiden. Bil 5.

Beslut om förslag till ny rektor för BTH

§ 125

I denna punkt deltar ej rektor Per Eriksson. I övrigt deltar endast styrelsens ledamöter och förvaltningschef Sven-Ove Nilsson.

Ordförande Cristina Glad föredrar arbetsgruppens förslag till ny rektor för BTH enligt bil 6.

Ordförande meddelar att ledamöterna Marie Sällström och Lars-Åke Henriksson står bakom arbetsgruppens förslag.

P g a att oenighet uppstått om proceduren och arbetsgruppens mandat ställer ordförande två propositioner:

1. Beslut om, huruvida arbetsgruppen har följt den på sammanträdena den 19 maj, 20 juni, 11 augusti och 6 oktober beslutade och diskuterade proceduren för att genomföra rekryteringsprocessen.

2. Beslut om förslag till ny rektor för BTH

Delbeslut 1:

Styrelsen beslutar, med siffrorna 10 för och 1 emot, att arbetsgruppen har följt den uppgjorda proceduren.

Åke Uhlin lämnar en röstförklaring, se bil 7.

Delbeslut 2:

Styrelsen beslutar, med siffrorna 10 för och 1 nedlagd, i enlighet med arbetsgruppens förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Avslutning

§ 126

Ordförande avslutar mötet kl 18.00 och tackar styrelsen för den gångna mandatperioden med orden: Det har varit ett stort nöje och privilegium att ha fått, som ordförande, leda denna styrelse i 3 år.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Fredrik Månsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela