Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Måndagen den 1 oktober 2001 kl 10.00-15.30.

Plats: Tullhuset, Stora rummet, BTH:s lokaler i Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

   

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Per Stenström, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Lars Mårtensson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot fr o m § 80

Jenny Nordgren, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

   

Fackliga företrädare

Lis Marie Lindquist, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

   

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

   

Frånvarande:

 
   

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Claes Wohlin, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 69

Ordförande öppnar sammanträdet kl 10.00 och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslistan

§ 70

Föredragningslistan fastställes enligt förslag.

   
   

Val av justerare

§ 71

Lars Mårtensson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 72

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 73

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Rektor informerar

§ 74

Lars Haikola ger en kort information om:

· Status i universitetsfrågan

· Samverkansplaner med Östersjöinstitutet

· BTH:s nystartade Alumniförening. (För mer information se högskolans hemsida.)

· BTH:s akademiska högtid den 12 oktober

   
   

Revisorsintyg

§ 75

BTH:s revisorsintyg, bil 1, anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Höstens antagningssiffror

§ 76

Sven-Ove Nilsson informerar om höstens antagning och gör en jämförande studie mellan antagna studenter på program till höstterminen 2000 och höstterminen 2001, bil 2. Han konstaterar att nedgången i antalet sökande till Högskolan ej är i den omfattningen, som man befarade efter vårens antagningsomgång. Han pekar också på en glädjande ökning av antalet sökande till magisterprogrammen.

Man kan också skönja ett visst positivit resultat i studentgenomströmningen, efter att mer resurser har avsatts till institutionerna för detta ändamål.

Bekymmersamt är dock det stora antalet avhopp mellan årskurs 1 och 2.

Ordförande sammanfattar och konstaterar att de extra insatser som har gjorts har gett effekt både på antalet antagna studenter och vad gäller avlagda examina.

   
   

Ekonomisk prognos

§ 77

Eva Pihlblad föredrar ekonomisk prognos 2001-12-31, bil 3. Hon konstaterar att BTH kommer att hålla sig inom den beslutade budgetramen.

Ordförande tackar för dragningen och konstaterar att det känns tryggt med en ekonomiavdelning som har god kontroll över ekonomin.

   
   

Regeringens budget- och forskningsprop.

§ 78

Sven-Ove Nilsson ger en kort information om innehållet i regeringens budget- och forskningsproposition.

   
   

”Den öppna högskolan”

§ 79

Lars Haikola informerar om innehållet i regeringens proposition Den öppna högskolan. Bil 4.

   
   

Civilingenjörs-ansökan

§ 80

Bengt Aspvall orienterar styrelsen om arbetet med civilingenjörs-ansökan, som är i det närmaste färdig, och ska lämnas till Högskoleverket inom en vecka.

Granskningsgruppen besöker BTH den 13 november.

   
   

Information om pågående diskus-sioner om förändringar i utbildningsutbudet

§ 81

Lars Haikola inleder med att ställa frågan: Är det rätt utbildningar vi erbjuder våra studenter? Detta har tre arbetsgrupper haft i uppgift att diskutera under året. Uppkomna förslag och synpunkter kommer möjligen att påverka nästa års utbildningsutbud.

Björn Andersson redogör för förslag till nytt utbildningsprogram, Programmet för digital applikationsutveckling (PDA), bil 5.

Bengt Aspvall presenterar förslag till ett nytt utbildningsprogram Industriell Ekonomi inriktning InfoCom =Informations- och kommunikationsteknik, bil 6.

Aspvall får i uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut till decembersammanträdet.

   
   

Beslut om ny organisationsplan och beslutsordning för BTH

§ 82

Lars Haikola föredrar förslag till ny beslutsordning och organisations-plan för BTH. Bil 7.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

   
   

Beslut om valföre-skrifter för BTH

§ 83

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till valföreskrifter, bil 8.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

   
   

Beslut om utvärderingsplan för Karlshamns-projektet

§ 84

Bengt Aspvall föredrar förslag till utvärderingsplan för Karlshamnsprojektet. Bil 9.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt presidiet att utforma ett förslag på hur Karlshamnsprojektet ska föras vidare. Detta önskar styrelsen sedan diskutera på andra vårmötet 2002, april/maj.

   
   

Remissvar

§ 85

Remissvar avgivna under perioden 010813-010919 anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Avslutning

§ 86

Ordförande avslutar sammanträdet kl 15.30.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

 

Cristina Glad

Lars Mårtensson

Ordförande

Justerare

Bilagor:

Organisationsplanochbeslutsordning011001.pdf

Valforeskrifterfaststalld2001-10-01.pdf

Redigera
Share Dela