Kallelse 2004-06-22

Förslag till föredragningslista vid ordinarie styrelsemöte tisdagen den 22 juni 2004 kl 09.45-12.30.

Plats: Tjärö turiststation, Järnavik, Bräkne-Hoby

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Redovisning av brev till S-kvinnor i Bräkne-Hoby LTH

./.

8.3

Kvalitetspolicy för BTH BIA

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om delegation till ordförande att fatta beslut om delårsrapporten SON

./.

9.2

Beslut om inrättande av centrumbildningen ALGA, samt förslag till stadgar LTH

./.

9.3

Bordlagt ärende – beslut om revidering av BTHs valföreskrifter SON

./.

9.4

Beslut om principer för nytt internt ekonomiskt tilldelningssystem för BTH SON

9.5

Utseende av prorektor för BTH fr o m 2004-10-01 KJO

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 040501-040609

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

BIA Bengt Aspvall

KJO Karin Johansson

Redigera
Share Dela