Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Tid : Den 18 februari 2000 kl 10.00-16.00.

Plats : Sammanträdesrummet Ankaret, kanslibyggnaden, Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Sture Hägglund, vice ordförande, ledamot

Rektor

Per Eriksson, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Marie Sällström, ledamot fr o m § 10

Olle Sandahl, ledamot t o m § 11

Jeanette Andreasson Sjödin, ledamot fr o m § 11

Ylva Svenberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

Fredrik Jonsson

Företrädare för verksamheten

Åke Uhlin, ledamot

Jörgen Andersson, ledamot

Företrädare för de anställda

Lis-Marie Lindquist, TCO/OFR

Jeanette Bengtsson, SACO

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Cristina Glad, ordförande, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot

Bo Hedfors, ledamot

Företrädare för verksamheten

Håkan Grahn, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 1 Dagens ordförande är styrelsens vice ordförande Sture Hägglund, eftersom ordförande Cristina Glad har anmält förhinder att närvara.

Han hälsar ledamöterna välkomna och öppnar sammanträdet.

Fastställande av föredragningslistan

§ 2 Föredragningslistan fastställes enligt förslag och med fö ljande förändring/tillägg:

 • Punkt 8.5 utgår och tas upp på nästa sammanträde den 30-31 mars
 • Tillägg under Övrigt: Information om forskningsnämndens föreläsningsserie om kunskapsproduktionen i samhället.

Val av justerare

§ 3 Ylva Svenberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 5 Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut

§ 6 Rektor har inte fattat några delegationsbeslut under den innevarande perioden.

Ordförandebeslut

§ 7 Ordförandebesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Kortfattad allmän information

§ 8 Rektor ger en kortfattade information om:

 • Högskoleverkets granskning av utbildningarna inom vård och omsorg i landet. Eftersom Växjö universitet har tappat sin examinationsrä ttighet när det gäller sjuksköterskeutbildningen, har rektor erbjudit Växjö att hjälpa till med examinationen. Styrelsen ser positivt på förslaget.
 • SAFs strukturrapport 2000 ”Utbildning för konkurrenskraft – hänger Sverige och regionerna med”. Där utpekas vår hö ;gskola som främst i landet vad gäller kontakter och samarbete med näringslivet.
 • KY-utbildningsremissen
 • Rektor kommer att mer omfattande och tydligt delegera rektorsansvar till prorektor och två vicerektorer för Högskolans tre uppgifter: Utbildning, forskning och utveckling av näringsliv och samhälle.

En omorganisationen har genomförts på förvaltningen. Den innebär att avdelningen för utbildning och information har delats upp i en informationsavdelning och en avdelning för studentservice. Till chefer har utsetts Lennarth Förberg respektive Erik Hedberg.

Statusrapport – universitetsansökan

§ 9 Per Eriksson informerar om läget när det gäller Högskolans ansökan om att bli ett tekniskt universitet.

Han informerar också om ett planerat möte med utbildningsministern den 25 februari, då denna fråga kommer att tas upp.

Högskoleverkets granskning av högskolans kvalitets- och utvecklingsarbete

§ 10 Bengt Aspvall informerar om Högskoleverkets granskning av Högskolans kvalitets- och utvecklingsarbete. En preliminär rapport väntas i slutet av mars.

Aspvall får i uppdrag att vid ett kommande styrelsemöte informera ledamöterna om var andra utbildningsanstalter står i kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Information om FUKT och RSN

§ 11 Per Eriksson introducerar studentdataföreningen FUKT och stiftelsen RSN, som tillsammans arbetar med datanät till studentbostäderna.

Tomas Fredriksson m fl informerar om verksamheten i FUKT och RSN. Bil 1.

Karlshamns-projektet, avrapportering

§ 12 Per Eriksson rapporterar om arbetet med att arbeta fram ett avtal gällande Högskolans etablering i Karlshamn. Bil 2.

Han menar att arbetet har gått bra, men att mycket återstår att göra.

Ordförande sammanfattar informationen med att uttala att styrelsen är nöjd med utvecklingen hittills.

Till nästa styrelsemöte önskar ledamöterna få en ny statusrapport, där problemområden är listade.

Miljöutbildning

§ 13 Bengt Aspvall informerar om varför den planerade miljöutbildningen den 17 febr ställdes in.

Aspvall får nu i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag på tidpunkt.

 • Alt 1 den 18 maj eftermiddag och kväll
 • Alt 2 den 19 maj eftermiddag till kl 18.00, i direkt anslutning att styrelsemötet.

Lokalförsörjningen i Karlskrona

§ 14 Sven-Ove Nilsson informerar om lokalförsörjningen på Campus Gräsvik och Annebo.

Förslag ligger om nybyggnation på Campus Gräsvik, vilken ska innehålla bibliotek och arbetsplatser för personalen i Karlskrona. Undervisningssalar kommer att behållas på Annebo.

Styrelsen uttalar sitt fulla stöd för den lokalförsö rjningsplan, som Sven-Ove Nilsson presenterar enligt ovan.

Information om Blekinge Forskningsstiftelse

§ 15 Per Eriksson ger en statusrapport gällande Blekinge forskningsstiftelse.

En förnyelse av BFS:s styrelse kommer att ske under våren och ett förslag kommer att presenteras för styrelsen inför ett kommande sammanträde.

Rapport om granskning av LADOK

§ 16 Revisor Gert Enoksson rapporterar om granskningen av högskolans studiedokumentssytem LADOK och pekar särskilt på rekommendationerna. Bil 3.

Styrelsen ger Högskolans ledning i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslut om plan för internrevision

§ 17 Gert Enoksson föredrar förslag till plan för intern revision för år 2000. Bil 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och med följande tillägg:

 • Punkt 2.2 *Vad tillför arbetet med tredje uppgiften Högskolans två övriga uppgifter: Utbildning och forskning.
 • Punkt 2.3 *Hur förhåller sig planeringen av de nya utbildningarna i Karlshamn till motsvarande erfarenheter från Karlskrona och Ronneby.

Punkt 2.5 Finns det andra alternativa åtgärder?

Beslut om sammanträdesdagar för år 2000/2001

§ 18 Per Eriksson föredrar förslag till sammanträdestider för styrelsen under år 2000, samt det första sammanträdet 2001.

Styrelsen beslutar enligt följande:

 • Extra sammanträde den 30-31 mars 2000, lunch-lunch. Ronneby Brunn
 • Den 19 maj 2000 förmiddag med en miljöutbildning den 18 maj eftermiddag/kväll eller i direkt anslutning tillsammanträdet den 19. Plats ej klar.
 • Den 21-22 juni 2000, lunch-lunch, på Guö Värdshus
 • Den 11 augusti 2000, förmiddag, i Karlskrona
 • Den 6 oktober 2000, heldag, i Ronneby
 • Den 4 december 2000, heldag, i Karlskrona

Den 12 februari 2001, heldag, i Ronneby

Revidering av Högskolans behörighets- och urvalsregler

§ 19 Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till revidering av Högskolans behörighets- och urvalsregler enligt bil 5.

Efter diskussion föreslår styrelsen att den nye chefen på avdelningen för studentservice får i uppdrag att se över tillämpningen av regler och processer vad gäller antagning mm.

I övrigt beslutar styrelsen i enlighet med förslaget.

Beslut om Högskolans årsredovisning 1999

§ 20 Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till årsredovisning för 1999. Bil 6.

Niclas Bremström redovisar bokslutet.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget och med följande tillägg:

 • Punkt 3.3 s 17: Kompettera punkten med aktiviteter inom forskningsverksamheten vid icke tekniska fakultetsområden.
 • Justera texten s 23 i stycket om personalens kompetensutveckling.

Rektor får i uppdrag att ändra i dokumentet enligt ovan och med ledning av dagens diskussion.

Ny styrelse för RSN

§ 21 Per Eriksson föredrar förslag till ny styrelse för Stiftelsen RSN, ansvarig för Högskolans studentdatanät. Bil 7.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Remisser

§ 22 Sven-Ove Nilsson informerar om de administrativa rutinerna vad gäller remisssvar/yttranden.

Remissyttrande Rättssäker examination (bil 8) anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 23

Föreläsningsserie

Åke Uhlin informerar om Forskningsnämndens föreläsningsserie om kunskapsproduktionen i samhället.

Han ställer frågan om hur detta kan knyta an till styrelsen. Uhlin får i uppdrag att återkomma med ytterligare information vid ett kommande styrelsemöte.

Avslutning

§ 24 Ordförande avslutar sammanträdet kl 16.00.

Vid protokollet

Birgitta grahm

Sekreterare

Justeras

Sture Hägglund

Ylva Svenberg

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela