Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Onsdagen den 18 juni 2003 kl 10.30-12.00.

Plats: Åhus Gästgifvaregård, Åhus.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Therése Olofsson, ledamot

Anna Dyberg-Ek

Patrik Hermansson

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för verksamheten

Claes Wohlin, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 35

Ordförande öppnar sammanträdet kl 10.30 och hälsar alla välkomna.

De tillträdande studeranderepresentanterna Anna Dyberg-Ek och Patrik Hermansson adjungeras till dagens möte.

Föredragningslistan

§ 36

Föredragningslistan fastställs enligt förslag och med följande justering: Onsdagen den 18 juni 2003 kl 10.30-12.00.

Val av justerare

§ 37

Therése Olofsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 38

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 39

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 40

Lars Haikola ger en kort information om:

· Budgetdialog med utbildningsdepartementet.

· Senareläggning av flytten från Annebo till Campus Gräsvik med 6 månader till den 1 januari 2004.

· Intryck från en konferens med European University Association EUA.

Sven-Ove Nilsson ger en kort information om rekryteringsläget inför höstens antagning.

RRVs revisionsprome-moria och BTHs svar

§ 41

Sven-Ove Nilsson informerar helt kort om RRVs revisionspromemoria gällande BTHs årsredovisning 2002 och högskolans svar på densamma. Bilaga 1.

Det ekonomiska läget på IHN och IHS

§ 42

Lars Haikola och Sven-Ove Nilsson redovisar åtgärder utförda för att komma till rätta med den ekonomiska situationen på IHN och tidigare IHS.

Beslut om delegation

§ 43

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till beslut om delegation till ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om BTHs delårsrapport för perioden 2003-01—06. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut om ny organisation för BTH

§ 44

Cristina Glad inleder och erinrar om bakgrundsmaterialet; underlagen som styrelsen har haft för att kunna ta ställning i frågan.

· Thorsten Nyboms utredning från 2002

· BTHs universitetsansökan från 2002

· BTHs utvecklingsplan 2003-2007

· Organisationsutredningens förslag från 2003, samt remissvaren från organisationen

Styrelsen har också diskuterat förslaget under strategidagarna 17-18 juni 2003.

Styrelsen konstaterar att motivet för en ny organisation är att den ska understödja universitetsansökan och fullfölja utvecklingsplanen. Den ska vidare skapa förutsättningar för att lösa BTHs primära problem: rekrytering av fler studenter. De nya enheterna, som organiseras kring en grupp av professionsutbildningar, ska också ha ökad kraft att utveckla nya utbildningar, samt möjliggöra en sammanhållen strategisk och operativ ledning.

Lars Haikola föreslår att styrelsen fattar beslut enligt följande:

1. ett principbeslut om att BTH fr o m 1 jan 2004 ska organiseras i fyra enheter:

- Ingenjörs- och IT-högskolan

- Managementhögskolan

- Hälsohögskolan

- Högskolan för media, kultur och samhällsbyggnad

Benämningarna är ej slutgiltiga

2. att Blekinge College och yrkeshögskola skall utgöra en gemensam synlig ingång för korta och förberedande utbildningar vid BTH. Verksamheten ska genomföras inom de fyra enheterna.

3. samt uppdra åt rektor att senast till styrelsemöte den 3 okt 2003 ge förslag till ändrad organisationsplan.

Blekinge Studentkår yrkar följande:

A. att styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att ta fram nya förslag till organisatoriska enheter enligt:

1 Enheterna ska vara av samma storlek

2 IT ska tydligt vara integrerat i samtliga enheter

samt att de nya enheterna beslutas på styrelsens möte i augusti

B. att styrelsen beslutar att Grundutbildningsnämnden ansvarar för BTHs utbildningsprogram, samt utveckling av nya utbildningsprogram.

C. att styrelsen beslutar att BTH per den 1 jan 2008 organiseras till ett campus.

Ordförande yrkar på att styrelsen beslutar i enlighet med Lars Haikolas förslag, samt att BSKs yrkande C lämnas utan åtgärd mot bakgrund av att det finns en utvecklingsplan fram t o m 2007 och att denna fråga berör en tidsperiod som ligger utanför denna.

Styrelsen beslutar

· att med 6 röster för och 3 däremot tillstyrka Lars Haikolas förslag punkt 1 och avslå BSKs yrkande A.

· att bifalla Lars Haikolas förslag punkterna nr 2 och 3.

· att uppmana Lars Haikola att beakta BSKs yrkande B vid utformandet av den nya organisationsplanen.

· att bifalla ordförandens yrkande att lämna BSKs yrkande C utan åtgärd.

Blekinge Studentkårs representanter reserverar sig mot beslutet.

Bilaga 3.

SACO lämnar en protokollsanteckning. Bilaga 4.

Remissvar

§ 45

Remissvar avgivna under perioden maj-juni anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 46

Cristina Glad avtackar studeranderepresentanterna Maria Larsson, Therése Olofsson och Jenny Pettersson, vilka avslutar sin mandattid i styrelsen vid halvårsskiftet.

Avslutning

§ 47

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 12.00 och önskar alla en skön sommar.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Therése Olofsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela