Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2009-10-08, kl 15:30-18:30

Plats: Ankaret, Kanslihuset, Karlskrona

 

Närvarande

Vice ordförande         Håkan Eriksson

Rektor                          Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Madeleine Ceasar

Gunilla Jönson

 

Företrädare för de studerande

Robin Nordström

Joacim Petersson

 

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Eva Pettersson

 

Fackliga företrädare

May Gulis, §§ 60--72

Mikael Åsman

 

Övriga:

Marie Aurell, prodekan, § 69

Kristina Fridenskiöld, informatör

Noél Holmgren, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 70

Claes Wohlin, prorektor, §§ 69 -- 76

 

Frånvarande:

Ordförande                 Akbar Seddigh

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Gideon Mbiydzenyuy

Kalle Sandström

Nahid Shamhmehri

 

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, företrädare för verksamheten

                                                                                                                                    

 

§ 60     Sammanträdet öppnas

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ett speciellt välkomnande till Madeleine Ceasar och hennes första högskolestyrelsemöte vid BTH.

 

§ 61     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

  

§ 62     Val av justerare

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 63     Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 64     Inkomna och avgivna ärenden 090602--090925

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 65     Avgivna yttranden under perioden 090602--090925

Förteckning över avgivna yttranden anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 66     Information från rektor

Rektor informerade om:

Övergripande:

 • Teknikdelegationens arbete fortsätter; kampanj och SoU
 • Intensifierat förändringsarbete      
 • Översyn av central administration samt intensifierat processarbete igång.
 • Ökad information till medarbetare
 • Definition av åtta forskningsmiljöer samt åtta utbildningsmiljöer kopplade till strategin.

Student:

 • 500 nya platser i budgetpropositionen för 2010
 • BTH är nummer 15 på Sydsvenska Handelskammarens ranking. Kommit upp fyra placeringar.
 • Kvalitetsarbetet är igång.
 • HSV:s uppföljning av kvalitetssystem är inställt.

Personal:

 • Lars Emmelin, DSN, har fått UNESCO-professur.
 • På akademisk högtid 2009 kommer fem professorer, två hedersdoktorer och nio tekniska doktorer att installeras.

Partners & Pengar

 • Rektor med Kungen och IVA i Spanien.
 • Besök av Uma Ganesh, GTT, Indien den 14-15:e september.
 • Överenskommelse Lärosäten Syd.
 • BTH har fått SIDA-anslag på 960 000 kronor, samarbete med Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. För att utveckla triple-helix.

§ 67     ProVision

Föredrogs av projektledare Göran Broman.

 

Informerade om de olika organen och delprojekten inom ProVision.

 

Pågående och kommande arbete inom ProVision:

-         Områdesbeskrivningar

-         Verksamhetsplanering 2010 – 2012

-         BTH Future Summit, 25 november

-         Första möte styrgrupp och samproduktionsråd

 

§ 68     Budgetpropositionen 2010

Föredrogs av högskoledirektören.

 

500 nya platser för BTH 2010-2011 samt att de 240 nya platserna för år 2009 permanentas.

 

§ 69     Antagningen HT 2009 och planerat utbud 2010

Föredrogs av prodekan Marie Aurell och prorektor Claes Wohlin.

 

Utfall av antagning till HT 2009 presenterades. Djupare analys redovisas vid styrelsemötet i december 2009.

Nyheter 2010:

 • Technical artist i spel, 180 hp, grundnivå, ger kandidatexamen.
 • Masterprogrammet i Elektroteknik, 120 hp, har delats i tre inriktningar (radiokommunikation, signalbehandling, telekommunikationssystem)

Utbildningsnämnden har skärpt upp processen för att inrätta nya program. Under maj 2010 bestäms utbildningsutbudet för 2011.

 

§ 70     Ekonomisk rapport

Föredrogs av ekonomichefen.

Ekonomichef Eva Pihlblad redogjorde för ekonomiska trender under de senaste tre åren.

 

§ 71     Campus 2010

Föredrogs av högskoledirektören.

Byggnationerna går enligt plan.

 

§ 72     Utvärdering av styrelsen

Föredrogs av rektor.

I juni 2009 fick styrelseledamöterna fylla i en enkät om styrelsens arbete. Detta för att få

underlag för förbättringar i styrelsens arbetsformer och underlag etc. Rektor presenterade 

utfallet av enkäten.

 

§ 73     Högskoleövergripande styrkort för BTH

Föredrogs av rektor och prorektor.

Bakgrund

För att för styrelsen och BTH:s ledning underlätta uppföljningen av forsknings- och

utbildningsstrategin för perioden 2009—2012 har ett BTH-styrkort med målvariabler tagits

fram.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Högskoleövergripande styrkort för BTH (bilaga 1).

 

§ 74     Revisionsplan: Forsknings- och utbildningsstrategi

Föredrogs av prorektor.

Bakgrund

Då det snart har gått två år sedan BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi beslutades av

BTH:s styrelse bör en översyn och troligen en revision av strategin genomföras. För denna

revision fordras en plan.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Revisionsplan: FoU-strategi (bilaga 2).

 

§ 75     Övrigt

 • Ett pressmeddelande kommer att skrivas utifrån dagens möte.
 • Ordförande tackade högskoledirektören för sin insats i styrelsen och önskade lycka till i framtiden.

  

§ 76     Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl 18:30 och tackade ledamöterna för deras insatser.

 

 

 ______________________________          _______________________________

Ulrika Nilsson                                                   Håkan Eriksson

sekreterare                                                       ordförande

 

  

_______________________________

Gunilla Jönson

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela