KALLELSE

2011-05-19

 

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid:     Torsdagen den 26:e maj 2011 kl. 10:00 – 15:00.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 110205–110515 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 110205–110515 (bilaga 3)       

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.  Ordförandebeslut

                                                                                            

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor.                                                         UHS

9.2     Information om ProVision.                                                      UHS / GBR  

9.3     Uppföljning av omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH.     AHE

9.4     Lägesrapport från utredningsgruppen för att finna

          ny huvudman för BCY.                                                           LVO

9.5     Information om ansökningsläget höstterminen 2011. (bilaga 4)      MMA

9.6     Information gällande Centrum för territoriell

          utvecklingsplanering (CTUP). (bilaga 5)                                      UHS

9.7     Överenskommelse avseende ombyggnad av lokaler för

          BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona. (bilaga 6)                           MLH

9.8     Analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010.                 EPI

9.9     Ekonomisk rapport över första tertialet 2011.                             EPI

 

10. Beslutsärenden

10.1    Fastställande av arbetsordning för BTH.  (bilaga 7)                      UHS / MLH

10.2    Tidsbegränsning vid anställning som lärare inom

          konstnärlig verksamhet vid Blekinge Tekniska Högskola. (bilaga 8)UHS / MLH

10.3    Mötestider fr.o.m. mars 2012 t.o.m. juni 2013. (bilaga 9)             UHS

               

11. Övrigt

11.1    Förberedelse inför styrelsens strategimöte i juni 2011.                 UHS

 

12. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast fm 23:e maj 2011.

Föredragandes akronymer:

GBR                          Göran Broman

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

MLH                          Margaretha Lewenhagen

MMA                         Michael Mattsson

EPI                           Eva Pihlblad

LVO                          Lena Vogelius

Redigera
Share Dela