KALLELSE

                                                                             2010-05-12

 

 

Till Högskolestyrelsens

ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:     Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:45–15:00

Plats: Ankaret, vån 2 Kanslihuset, Karlskrona 

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Styrelsens arbetsformer                                                                           ASE

3.    Fastställande av föredragningslistan

4.    Val av justeringsperson

5.    Föregående mötes protokoll (bil. 1)                                                     

6.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 100206 - 100510 (bil. 2.1-2.2)

7. Avgivna yttranden under perioden 100206 - 100510 (bil. 3.1-3.6)

8. Rektors delegationsbeslut

            8.1 Fördelning av myndighetskapital                                                          UHS

9. Ordförandebeslut

10. Informations- och diskussionsärenden

10.1    Information från rektor                                                                            UHS

10.2    Information från ProVision                                                                       GBR

10.3    Information om söktryck höstterminen 2010                                                BLO

10.4    Rapporter från Riksrevisionen

          - Revisionsberättelse för Blekinge tekniska högskola (bil. 4.1)

          - Revisionsrapport, Blekinge tekniska högskola årsredovisning 2009 (bil. 4.2)

          - Revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen (bil. 4.3)                     MMA

10.5    Campus BTH 2010                                                                                  MMA

10.6    Revision av Forsknings- och utbildningsstrategi                                              CWO

10.7    Ekonomi

          - Information om tertialrapport och prognos 2010                                        EPI

11. Beslutsärenden

11.1    Utseende av vice ordförande för styrelsen                                                  UHS

11.2    Mötestider 2010 t om februari 2012 (bil. 5)                                                 UHS

11.3    Finansiering av forskarskola inom ProVision (bil. 6)                                       UHS

11.4    Ansökan om ställning som studentkår (bil. 7)                                               MMA

11.5    Fastställande av stadgar Blekinge studentkår (bil. 8)                                     MMA

11.6    Process rörande prorektor (bil. 9)                                                             UHS

 

12. Övrigt

13. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh                                                                            Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

Anna Tinnert

eu

Var vänlig och lämna ev. återbud till Anna Tinnert, e-post anna.tinnert@bth.se, eller telefon 0455 - 38 50 04, senast fm onsdagen den 19 maj 2010.

Föredragandes akronymer

ASE                          Akbar Seddigh

UHS                          Ursula Hass

GBR                          Göran Broman

BLO                          Benny Lövström

MMA                         Michael Mattsson

CWO                         Claes Wohlin

EPI                           Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela