KALLELSE   2010-06-04

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:     Tisdagen den 15 juni 2010 kl. 10.00-12.00.

Plats: Hotell Scandic, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona.

FöredragningslistA

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll                                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 100510 – 100531 (bil. 1.1-1.2)

6. Avgivna yttranden under perioden 100510 - 100531 (bilaga 2)

7. Rektors delegationsbeslut                                                                                            

8. Ordförandebeslut

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor                                                          UHS

9.2     Information om ProVision                                                       UHS

9.3     Tertialprognos och fortsättning                                              EPI

9.4     Klimatneutral verksamhet vid BTH                                          HPX

 

10. Beslutsärenden

10.1    Fastställande av ny version av
forsknings- och utbildningsstrategin (bilaga)                               CWO

10.2    Utseende av prorektor (bilaga)                                                UHS

10.3    Inrättande av huvudområden (bilaga)                                       BLO

10.4    Utseende av ledamöter för Blekinge forskningsstiftelse (bilaga)     UHS

10.5    Ny styrelse för stiftelsen RSN (bilaga)                                       MMA

11. Övrigt

12. Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Anna Tinnert

eu

Var vänlig och lämna ev. återbud till Anna Tinnert, e-post anna.tinnert@bth.se, eller telefon 0455 - 38 50 04, senast fm 10 juni 2010.

Föredragandes akronymer

ASE                          Akbar Seddigh

UHS                          Ursula Hass

EPI                           Eva Pihlblad

HPX                          Heleen Podsedkowska

CWO                         Claes Wohlin

BLO                          Benny Lövström

MMA                         Michael Mattsson

Redigera
Share Dela