KALLELSE                                             2011-02-08

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 15:e februari 2011 kl. 10:00 - 15:00.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 101121-110204 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 101121-110204 (bilaga 3)       

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.    Ordförandebeslut                               

9.    Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor (UHS)

9.2     Information om ProVision (GBR)

9.3     Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH (UHS)

9.4     Inneliggande ansökningar om externfinansiering (AHE)

9.5     Uppföljning BTH:s styrkort  (bilaga 4) (AHE)

10.   Beslutsärenden

10.1    Fastställande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 (bilaga 5) (UHS / MLH / EPI)

10.2    Fastställande av Budgetunderlag för BTH 2012-2014 (bilaga 6) (UHS / AHE / EPI)

10.3    Utseende av nya ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse (bilaga 7) (UHS)

11.   Övrigt

11.1 Styrelseutvärdering (UHS)

12.   Avslutning

  

Välkomna! 

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Ulrika Nilsson

e u

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast fm 10:e februari 2011.

Föredragandes akronymer:

GBR                          Göran Broman

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

MLH                          Margaretha Lewenhagen

EPI                             Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela