KALLELSE

2011-06-14

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

  

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:     Tisdagen den 21:a juni 2011 kl. 10:30 - 12:30.

Plats: Multisalen, rum J1504, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 110516 - 110609 (bilaga 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 110516 - 110609

7. Rektors delegationsbeslut                                               

8. Ordförandebeslut                                                                                

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor.                                                         UHS

9.2     Information om fördelningsmodell av myndighetskapitalet.            UHS

9.3     Information om ProVision.                                                      UHS / GBR  

10. Beslutsärenden

10.1    Beslut gällande Centrum för territoriell

utvecklingsplanering (CTUP). (bilaga 3)                      UHS

10.2    Beslut rörande ny huvudman för BCY. (bilaga 4)                      HJO                

11. Övrigt  

12. Avslutning                                      

 

Välkomna! 

 

Akbar Seddigh                                                         Ursula Hass

Ordförande                                                                Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

 

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 16:e juni 2011.

 

Föredragandes akronymer:

GBR                          Göran Broman

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

HJO                          Henric Johnson

Redigera
Share Dela