KALLELSE

2011-10-13

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:     Fredagen den 21 oktober 2011 kl. 08:30-10:00

Plats: Via telefon eller i Nattsikten (rum J4209), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 110903-111010 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 110903-111010 (bilaga 3)

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.  Ordförandebeslut                                                                             

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor UHS

9.2     Budgetuppföljning kvartal tre. Prognos helår 2011. (Underlag skickas via e-post den 20 oktober) EPI /AHE      

10. Beslutsärenden

10.1    Centrumbildning av Konfuciusinstitutet (bilaga 4) AHE

10.2    Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 5) HGY

11. Övrigt

12. Avslutning                          

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 18:e oktober 2011.

 

Föredragandes akronymer:

HGY Henrick Gyllberg

UHS Ursula Hass

AHE Anders Hederstierna

EPI Eva Pihlblad

 

Redigera
Share Dela