KALLELSE

2012-04-17

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Tisdagen den 24 april 2012 kl. 10:00 - 15:00.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                          

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 120206 - 120413 (bilaga 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 120206 - 120413 (bilaga 3)

7. Rektors delegationsbeslut  

8. Ordförandebeslut

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Information från rektor, UHS

9.2 Verksamhetsinformation; Professor Lars Bengtsson informerar om sin verksamhet; innovation och entreprenörskap, LBN

9.3 Ekonomisk uppföljning - kvartalsrapport 1, EPI

9.4 Strategidiskussion med utgångspunkt från OECD-Territorial Reviews Småland – Blekinge, U-Rank m.m. UHS

10. Beslutsärenden

10.1 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 4), MJB

10.2 Fastställande av Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå (bilaga 5), AHE

10.3 Fastställande av Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 6), HGY                                                                           

11. Övrigt

11.1 Inför styrelseinternat, UHS

11.2 Rektor vid BTH från 2013-07-01, information om pågående arbete, ASE

12. Avslutning

                         

Välkomna!

 

Akbar Seddigh, Ordförande                   Ursula Hass, Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 19:e april 2012.

Föredragandes akronymer:

LBN                          Lars Bengtsson

HGY                          Henrick Gyllberg

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

MJB                          Martin Jacobsson

EPI                           Eva Pihlblad

ASE                          Akbar Seddigh

Redigera
Share Dela