KALLELSE

2012-11-27

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter  

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 4 december 2012 kl. 10:00 - 16:30.

Plats: Utsikten (rum J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötesprotokoll  (bilaga 1)                           

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 121003 - 121125 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 121003 - 121125 (bilaga 3)

7.    Rektors delegationsbeslut                                               

8.  Ordförandebeslut

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor, UHS

9.2     Budgetuppföljning 2012 och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012 (se e-post från 2012-11-23), EPI

9.3     Strategidiskussion om akademiska samarbeten (bilaga 4), UHS / MMA

9.4     Inriktning av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-2016 (bilaga 5), UHS / AHE

10. Beslutsärenden

10.1    Fastställande av Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2013 (bilaga 6), UHS/EPI/AHE

10.2    Prestationer och kostnader vid Blekinge Tekniska Högskola enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (bilaga 7), MJB

10.3    Fastställande av Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 8), MJB

10.4    Fastställande av Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 9), HGY

10.5    Fastställande av Arbetsordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 10), HGY

 10.6    Inrättande och nedläggning av huvudområden (bilaga 11), MMA

 10.7    Styrelsens förslag till rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01 (bilaga 12), AKS

11. Övrigt

11.1    Avtackning av avgående lärarrepresentanter, AKS

11.2    Presentation av nya lärarrepresentanter, AKS


12. Avslutning

Välkomna!

Akbar Seddigh, Ordförande                                  Ursula Hass, Rektor

 

Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast 29:e november 2012.

Föredragandes akronymer:

HGY                          Henrick Gyllberg

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

MJB                          Martin Jacobsson

MMA                         Michael Mattsson

EPI                           Eva Pihlblad

AKS                          Akbar Seddigh

Redigera
Share Dela