KALLELSE

                                                                             2010-02-08

 

Till Högskolestyrelsens

ledamöter   

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 16 februari 2010 kl. 09:30–15:00 (OBS!)

Plats: Ankaret, vån 2 Kanslihuset, Karlskrona

Föredragningslista

 

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötesprotokoll (bil. 1)                                                        

5. Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 091124-100205 (bil. 2)

6. Avgivna yttranden under perioden 091124-100205 (bil. 3)

7. Informations- och diskussionsärenden

7.1 Information från rektor                                                              UHS

7.2 ProVision                                                                                   GBR

7.3 BTH Campus 2010                                                                      MMA

7.4 Översyn av centrala stödfunktioner m m                                    UHS

7.5 Gemensamhetsfinansierad verksamhet                                      UHS

7.6 Uppföljning BTH:s styrkort                                                           AHE

8. Beslutsärenden

8.1 Fastställande av antagningsordningen (bil. 4 )                             DAG

8.2 Nedläggning av huvudområdet Ledarskap (bil. 5)                         MAU

8.3 Översättning av huvudområdet Pedagogik (bil. 6)                         MAU

8.4 Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (bil. 7)                         UHS/MMA/EPI

8.5 Budgetunderlag för BTH 2011-2013 (bil. 8)                                   MMA/EPI/UHS

9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Framtiden i ett 3-årsperspektiv                                                      UHS

10. Övrigt

11. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                         Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

  

Ulrika Nilsson

eu

 

Var vänlig och lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-38 50 94, senast fm fredagen den 12 februari 2010.

 

AHE Anders Hederstierna

DAG Daniel Granello

EPI Eva Pihlblad

GBR Göran Broman

MAU Marie Aurell

MMA Michael Mattsson

UHS Ursula Hass

Redigera
Share Dela