KALLELSE

                                                                            2010-11-25

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 3:e december 2010 kl. 10:30-16:00.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 101001-101120 (bilaga 2)

6.    Avgivna yttranden under perioden 101001-101120 (bilaga 3)      

7.    Rektors delegationsbeslut                                                                     

8.  Ordförandebeslut                                                                                              

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor (UHS)

9.2     Information om ProVision (UHS)

9.3     Strategidiskussion om Forsknings- och utbildningsstrategin (UHS)

9.4     Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2010 (AHE)

9.5     Information om budgetläget och BEA (UHS)

 10. Beslutsärenden

10.1    Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011 (bilaga 4) (UHS / EPI)

10.2    Fastställande av Anställningsordning (bilaga 5) (MLH)

10.3    Fastställande av Antagningsordning (bilaga 6) (MLH)

10.4    Fastställande av Arbetsordning (bilaga 7) (MLH)

10.5    Fastställande av uppgifter som ska redovisas i årsredovisningen (bilaga 8) (MLH / MJB)

11. Övrigt

12. Avslutning

  

Välkomna!

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

  

Ulrika Nilsson

e u

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast fm 30:e november 2010.

 

Föredragandes akronymer:

UHS                          Ursula Hass

AHE                          Anders Hederstierna

MJB                          Martin Jacobsson

MLH                          Margaretha Lewenhagen

EPI                            Eva Pihlblad

 

Redigera
Share Dela