Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2012-06-19, kl 10:10 - 12:15

Plats: Marinen, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande

Rektor Ursula Hass, §§ 37 - 49, Anders Hederstierna, §§ 50 - 52

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Stefan Carlsén, Logica, § 48

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor

Michael Mattsson, dekanus, § 46

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Fredrik Sjöström, HR-chef, § 49

Frånvarande

Anna-Lena Cederström, företrädare för allmänna intressen

Gunilla Jönson, företrädare för allmänna intressen

Kristian Nilsson, företrädare för de studerande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen


§ 37 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 38 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 39 Val av justeringsperson

Eva Lindqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 41 Inkomna och avgivna ärenden 120414 - 120605

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 42 Avgivna yttranden under perioden 120414 - 120605

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 43 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 44 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 45 Information från rektor

Rektor informerar om:

Forsknings- och utbildningspolitiken

Diskussion kring forskning och innovation har förts med regionala och nationella företrädare.

BTH medverkar i Almedalen 2 - 6 juli. Arrangerar ett seminarium och deltar i aktiviteter.

Varumärke/media

BTH medverkar i nationell press - marknadsföring i bilagor

Mediabevakning kring lärosätens representation

Forskning & Utbildning & Innovation

HSV:s kvalitetsutvärderingar sociologi mycket hög kvalitet, företagsekonomi hög kvalitet och psykologi bristande kvalitet

Tre besök av kinesiska samarbetspartner (universitet)

Irakiska ministeriet för högre utbildning på besök

Nationell IEEE sponsrad tävling - bästa examensarbete på masternivå 15/6

KKS beviljar 5 mkr till Diagnos på distans - online engineering på mastersnivå - kurs/programutv. tillsammans med drygt 20 företag/institut

Avhandlingen Routes, Routines and Emotions in Decision av Martin Svensson läggs fram och röner stor uppmärksamhet 12/6

Personal

Ny marknadschef, Sofia M Westerberg - tillträder 1/9

Första rekryteringen via kallelse klar, enligt policy; Prof  Emilia Mendes, software engineering - tillträder 1/10

Varselprocessen; 23 uppsägningar är klara den 7/6

Ledning/styrning 2012

Ledningsrådsinternat 11 - 12 juni

Månadsvis uppföljning

§ 46 Information om ansökningsstatistik och försäljning inför HT 2012

Föredras av dekanus Michael Mattsson.

Dekanus Michael Mattsson informerar om ansökningsstatistiken och försäljning inför HT 2012.

§ 47 Riksrevisionen

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Revisionsrapport Blekinge Tekniska Högskola årsredovisning 2011(dnr 250-0379-2012), Revisionspromemoria Blekinge Tekniska Högskola årsredovisning 2011(dnr 250-0379-2012), Revisionspromemoria Blekinge Tekniska Högskola 2011 (dnr 130-0377-2012) samt Revisionspromemoria Löpande granskning av grundutbildningsanslaget Blekinge Tekniska Högskola 2011 (dnr 130-0377-2012) och de svar som Blekinge Tekniska Högskola har lämnat gällande dessa till Riksrevisionen.

§ 48 Blekinge Tekniska Högskolas ledningssystem för Informationssäkerhet

Föredras av Stefan Carlsén, Logica.

Stefan Carlsén informerar om Blekinge Tekniska Högskolas ledningssystem för informationssäkerhet.

§ 49 Information om personalläget vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av HR-chef Fredrik Sjöström.

HR-chef Fredrik Sjöström informerar om personalläget vid Blekinge Tekniska Högskola.

 

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen.

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

 

§ 50 Information om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01   

Ordförande informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Till rekryteringsgruppen hör även Högskoledirektör Henrick Gyllberg som dess sekreterare.

Beslut

Styrelsen beslutar:

En enig styrelse beslutar att delegera till rekryteringsgruppen hörandeprocessen gällande tillsättning av rektor vid BTH från 2013-07-01.

§ 51 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 52 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 12:15 och tackar ledamöterna för deras insatser. 


Justeras:

Eva Lindqvist                                            Akbar Seddigh, ordförande

                                                                                                        

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela